Ak Yol Computers
shopping_cartcompare_arrows0

Ak Yol Computers

Ak Yol Computers

Biz oňyn topar, şonuň üçin dükanymyzda söwda etmek diňe bir müşderilerimiz üçin peýdaly bolup, ýakymly täsir galdyrar ...

Islegleriňiz biziň işimizdir

Bu dükanymyzyň şygary. “Ak Yol Computers” kompýuter, sanly, öý enjamlary we periferiýa enjamlaryny satýan ýöriteleşdirilen dükan. Bu diapazonda diňe täze önümler däl, eýsem subut edilen, subut edilen modeller hem bar.

Esasy wezipe öndürijiden alyja çenli harytlaryň iň gowy geçirijisi bolmakdyr

Harytlary adalatly bahadan satýarys we onlaýn söwda mümkin boldugyça amatly we ygtybarly bolmalydygyna ynanýarys. Durmuşy aňsat we amatly etmek üçin zatlaryň bardygyna ynanýarys. Şonuň üçin şol zady gözlemek çalt, amatly we hezil bolmaly. Islendik zerurlyklar we býudjet üçin dogry wariant taparsyňyz.

Has giňişleýin

Geňeşçilerimiz uklap, bu ýa-da alyja zerur haryt tapmaga nähili kömek edýändiklerini görýärler. Her gün öz soraglaryňyza öz wagtynda başarnykly we çalt jogap bermek üçin hyzmatymyzy gowulaşdyrmaga, önümleriň görnüşlerini we bilimlerimizi doldurmaga synanyşýarys.

“Ak Ýol Kompýuterler” hyzmat merkezi enjamlary abatlamak we abatlamak üçin hem işleýär.

Kärhanaňyzda ýokary hilli önüm we ygtybarly hyzmat bilen gyzyklanýan bolsaňyz, dükanymyz size hyzmatlaryny bermäge şat bolar.

Näme üçin bizi saýlaýar?

 • Tölegiň ähli görnüşi
 • Mugt eltip bermek
 • Ähli enjamlar
 • Ýurduň hemme ýerine eltip bermek
 • Amatly interfeýs
 • ak yol logo

  Kompýuter, sanly, durmuş enjamlaryny we periferiýa enjamlaryny satýan dükan

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kompýuter we hojalyk tehnika
  • Hyzmat etmek
  • Tehnikany saýlamakda kömek