Altyn Arzuw
shopping_cartcompare_arrows0

Altyn Arzuw

Altyn Arzuw

«Altyn Arzuw» kompaniýasy 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çäginde işleýär we bazarda ygtybarly hyzmatdaş hökmünde özüni tanadýar. Hünärmenler toparymyz uzak wagt bäri dürli kompaniýalary we guramalary dürli hyzmatlar we önümler bilen üpjün edýär, olaryň arasynda dört esasy ugur bar:

1 Energetika enjamlaryny satmak - Altyn Arzuw, kompaniýalaryň resmi wekili bolmak bilen: Indelek, Cukurowa Jenerator A.S., Pramac, Benedetti, Active Power, Türkmenistanda tehnologiki enjamlar, üpjünçilik, gurnama we mundan beýläk kepillik hyzmaty.

2 Toplumlaýyn satyn alyşlar - Dünýäniň dürli künjeginden üpjün edijileriň uly maglumat bazasyna eýe bolan Altyn Arzuw, guramaňyza gyzyklanýan harytlaryňyzy gysga wagtda we amatly bahalarda satyn almaga kömek eder.

3 "Altyn Arzuw" gül dükany, sowgat satyn almakda size hakyky kömekçi bolar. Dükanymyzda elmydama Aşgabat şäherinde eltip bermek bilen ajaýyp gül buketlerini satyn alyp ýa-da sargyt edip bilersiňiz.

Çap we mahabat önümçiligi, köp sanly harytlary we hyzmatlary öz içine alýan Altyn Arzuw kompaniýasynyň esasy ugurlaryndan biridir.

Noldan ýokary hilli mahabat önümini taýýarlamaga taýýar. Mysal üçin, size katalog gerek. Harytlaryň suratlaryny alarys, dizaýny ösdüreris, şekilleri gaýtadan işläris, teksti düzederis, ýerleşişini düzeris, neşir ederis we hökmany ederis. Iň az tagalla, wagt we pul sarp edip, taýýar mahabat önümini alarsyňyz.

Elmydama size kömek ederis: mahabat işiniň syrlaryny aýan ederis, iň gowy mahabat gurallaryny saýlamaga kömek ederis, belli bir işi ösdürmek üçin iň amatly usullary teklip ederis, iň owadan mahabat önümini öndüreris müşderilerimize we müşderilerimiziň müşderilerine şatlyk getirer.

Müşderilerimiziň hödürlenýän hyzmatlaryň hilini we gowşuryş möhletini goşmak bilen ähli tarapdan isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys. Mahabat çäreleri bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa, hemişe kompaniýanyň işgärleri bilen göni habarlaşyp bilersiňiz. Altyn Arzuw.

Döwrebap mahabat tehnologiýalaryny bilmek, ajaýyp görünýän we ajaýyp işleýän degişli mahabat we marketing gurallaryny ösdürmäge kömek edýär.

Netijelik kompaniýamyzyň esasy ýörelgelerinden biridir. Uly we kiçi taslamalarda birmeňzeş jogapkärçilik bilen işleýäris, wagtynda ýerine ýetirýäris.

Комплексный подход позволит нам создать уникальную концепцию, разработать оригинальный дизайн и изготовить рекламную и сувенирную продукцию в полном соответствии с корпоративным стилем и маркетинговой политикой Вашей компании. Мы умеем слушать и вникать в детали.

Hünärli topar iň çylşyrymly meseleleriň gyzykly we funksional çözgüdini tapar. Biz diňe bir senenamalary, wizit kartoçkalary çap etmek bilen çäklenmän, kompaniýaňyz üçin mahabat gurluşlaryny we iş ýadygärliklerini ýasamak bilen çäklenmän, mynasyp işewür hyzmatdaş bolmak isleýäris.

Müşderilerimize gysga wagtyň içinde mümkin bolan iň ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmäge çalyşýarys. Müşderilerimizi işewür hyzmatdaşlar hasaplaýarys. Işimiziň ýörelgesi, sargytlary zerur hil bilen öz wagtynda ýerine ýetirmek we netijede müşderileriň öňünde üstünlik gazanmakdyr. Biziň kompaniýamyz, umumy bir maksada tarap barýan dostlukly, ýakyn topar. Iş ýerinde elmydama ýakymly, gowy keýp, atmosfera amatly.

altyn arzuw logo

Broşýura dizaýny we çap etmek

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Uly formatda çap etmek
  • Sergi dizaýny
  • Lazer nagyş