Aysha Mebel
shopping_cartcompare_arrows0

Aysha Mebel

Aýşa Mebel

Bu kompaniýa birnäçe ýyl bäri owadan mebel we açyk içerki dizaýn öndürmekde ýöriteleşýär. Her taslama özboluşly. Sarp edijiler üçin gözelligi, çylşyrymlylygy, ygtybarlylygy, rahatlygy we elýeterliligi birleşdirýär. Hemme zady ýatdan çykararsyň we indiwidual dünýäsine çümüp bilersiň.

Arzuwlaryňyzyň mebel öndürijisini ýa-da oýlanyşykly we owadan interýer döretmäge we durmuşa geçirmäge ynanyp boljak içerki dizaýn studiýasyny gözleýän bolsaňyz, bir kompaniýanyň öňünde tapandygyňyzy ynam bilen aýdyp bileris, Öýüňizi ajaýyp we dizaýnyny öwürmek üçin iň köp bilim we wagt sarp etjek hyzmatdaşlar we dostlar.

Kompaniýa, jaýyňyzyň bosagasyndan geçeniňizde, täze üstünlikler üçin zerur energiýa sarp etjek asuda atmosfera çümýändigiňize göz ýetirýär. Içerki dizaýny sargyt edip, hünärmenleriň ähli islegleriňizi, endikleriňizi we durmuş aýratynlyklaryňyzy doly göz öňünde tutup, hemme zady ownuk jikme-jiklikler bilen pikirlenjekdigine ynanyp bilersiňiz.

aysha-mebel_logo

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Gapylary öndürmek
  • Abatlaýyş hyzmatlary
  • Öý üçin mebel
Tel.
+993 63299680
E-mail
Giňişleýin