Bürgüt Bezegi
shopping_cartcompare_arrows0

Bürgüt Bezegi

Bürgüt Bezegi

Dizaýn studiýamyz 2011-nji ýyldan bäri, ajaýyp içerki taslamalary özüne çekiji şertlerde döretmek boýunça işleýär. 2011-nji ýyldan bäri 400-den gowrak müşderi üçin dürli maksatly jaýlar (kwartiralar, ofisler we ş.m.) dizaýn taslamalaryny taýýarladyk. Şeýle hem, “BÜRGÜT BEZEGI” dizaýn studiýasy esasanam hünär taýdan özüni görkezmek, alyjylar we müşderiler ulgamyny artdyrmak isleýänler üçin işleýär. Amatly bahadan we ýokary hili boýunça işleýar!

Iň esasy zat bolsa, gyzyklanmaýan meseleler ýok. Bütin janymyzy gyzykly taslamalara goýýandygymyza düşünýärsiňiz. Şeýle hem işiň netijesi, müşderi üçin gowy hilde barýar. Siz amatly we rahat ýaşamak ýa-da işlemek üçin, bu biziň buýsanjymyz. Biziň kömegimiz bilen maýa goýmakda çalt we täsirli girdeji getirýär. Netijeli iş biziň durmuşymyz we güýmenjämizdir.

burgut bezegi logo

Hödürleýän hyzmarlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • 3D modelleşdirmek
  • Plografiki hyzmatlary
  • Dizaýn