Dilmach Centre of Translate
shopping_cartcompare_arrows0

Dilmach Centre of Translate

Dilmach

Türkmenistanda hünärli terjime merkezi

Merkezimiz 25 ýyl bäri terjime hyzmatlary boýunça işleýär. Işgärlere 20-den gowrak işgär girýär, 50-den gowrak terjimeçi uzakdan gatnaşýar. Ýurduň terjime pudagynda öňdebaryjydyrys. Biziň hünärimiz resminamalaryň, tekstleriň, ses ýazgylarynyň we wideo materiallarynyň dilden we ýazmaça terjimesidir.

Halkara sergileri, seminarlary we gepleşikleri geçirmäge kömek edýäris. Merkezimiziň işiniň dowamynda dürli ugurlardaky terjimelerde ep-esli tejribe toplady.

Maslahat almak üçin islän wagtyňyz dolandyryjymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Müşderiniň iberýän ähli şahsy maglumatlary goralýar we gizlin seredilýär.

Diller

 • Türkmen dili
 • Rus dili
 • Iňlis dili
 • Nemes dili
 • Fransuz dili
 • Ispan dili
 • we beýlekiler
 • Hyzmatlary

  Hat görnüşli terjime Resmi, hukuk, lukmançylyk resminamalary, tehniki, çeper tekstler

  Dilden terjime Islendik waka üçin bir wagtda we yzygiderli terjime.

  Şahsy resminamalary Pasportyň, halkara pasportyň terjimesi. bilim diplomlary, islendik şahadatnama we şahadatnama

  Kanunylaşdyrmak üçin resminamalary taýýarlamak Terjimeler Daşary işler ministrliginiň konsullyk bölümi tarapyndan tassyklanýar

  Resminamalaryň resmi şahadatnamasy Türkmenistanyň ähli guramalary we Türkmenistanyň çägindäki ilçihanalary tarapyndan ykrar edildi. Bäş dilde çap edilen neşirler

  Redaksiýa we çap Teksti redaktirlemek we gözden geçirmek, düzüliş we ýerleşiş dizaýny, taýýar materiallary çap etmek

  Audio we wideo terjime etmek Ses ýazgylarynyň, klipleriň we filmleriň ýazmaça ýa-da dilden terjimesi

  dolmach logo

  Tekstleriň, resminamalaryň, sesiň, wideonyň hünär terjimesi

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ýazmaça terjime etmek
  • Redaksiýa we çap
  • Dilden terjime etmek
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Веб