Elektronika.tm
shopping_cartcompare_arrows0

Elektronika.tm

Elektronika.tm

Onlaýn söwda platformalarynda söwda etmek durmuşymyzyň bir bölegine öwrülýär we Türkmenistanda onlaýn dükanlaryň we bazarlaryň sanynyň köpelmegi muny subut edýär. Elektronika.tm onlaýn dükany birinji derejeli hyzmat we hödürlenýän önümleriň hili boýunça bilermen, häzirki wagtda ýurduň bazarynda elektronika we durmuş enjamlaryny satmakda öňdebaryjylardan biridir.

Ýönekeý gezelenç elektronika.tm sahypasynda noutbuklardan, planşetlerden, kompýuterlerden we monitorlardan başlap, dürli durmuş enjamlaryna we elektron enjamlaryna göz aýlap we satyn alyp bilersiňiz. Alyjylar ösen gözleg funksiýasyna, önümleri tertiplemek, aýratynlyklaryny görmek we synlary okamak ukybyna eýe.

Türkmenistanyň elektron söwda ugrunyň wekili hökmünde elektronika.tm satylanda her jikme-jikliklere üns berip, iň gowy netijeleri we barlyşyksyz hil gazanmaga çalyşýar. Öňdebaryjy enjamlary öndürijiler bilen wagtal-wagtal geçirilýän mahabatlar müşderilere iň ýokary bahadan häzirki zaman ýokary tehnologiýaly durmuş enjamlarynyň iň gowy nusgalaryny satyn almaga mümkinçilik berýär.

Elektronika.tm onlaýn söwda platformasynyň müşderileri harytlary mugt eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyp bilerler.

Saýtda bar bolan “Hyzmat merkezi” funksiýasy, hyzmat möhletini uzaldýan ýokary hilli enjamlary bejermek hyzmatlaryny hödürleýär. Munuň üçin hatda öýüňizi terk etmeli däl - saýtda diňe bir anketany doldurmaly. Ygtyýarly hyzmat merkeziniň hünärmenleri bozulmagyň ýa-da näsazlygyň sebäbini anyklamaga we kesgitlemäge geler.

Ýakyn geljekde - satyn alnan harytlar barada syn goýmak ukyby. Satyn alyjylar önümiň hilini we aýratynlyklaryny barlap bilerler, bu satyn almak kararyna gelmäge kömek eder.

Şeýlelik bilen, elektronika.tm onlaýn dükanynyň sahypasyna ilkinji gezek girip, enjamlar we elektronika üçin onlaýn söwdanyň ähli artykmaçlyklary barada düşünje alarsyňyz. Bu öňdebaryjy jübi telefonlarynyň, sanly we durmuş enjamlarynyň we beýleki önümleriň giň görnüşi, satyn alnan harytlar üçin resmi kepilligiň bolmagy, Türkmenistanyň hemme ýerinde çalt we ygtybarly eltilmegi, yzygiderli arzanladyşlar we mahabatlar we iň esasysy elýeterli bahalar.

elektronika tm

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Arassalamak üçin tehnika
  • Aşhana üçin tehnika
  • Audio ulgamlar
Tel.
+993 63299680
E-mail
Web