Henkel
shopping_cartcompare_arrows0

Henkel

Henkel

Henkel, üç iş ugry boýunça innowasiýa, markalar we tehnologiýalar boýunça dünýäde öňdebaryjydyr: ýelimleýji tehnologiýalar (ýelimleýji we tehnologiýa), gözellige ideg, kir ýuwujy öý hyzmaty (arassalamak we ýuwujy serişdeler).

Henkel, tehniki hyzmat etmek üçin gurluş ýelimlerini we ýerüsti bejergileri öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde 50 ýyllyk tejribä eýe. Islendik kynçylygy çözüp bileris. 5000-den gowrak howa giňişligi aýratynlyklary bilen önümlerimiz, dünýäniň islendik ýerinde başdan ahyryna çenli islendik prosesde size kömek etmäge taýýardyr. Henkel, islendik önümçilik ýa-da tehniki hyzmat islegini kanagatlandyrmak üçin Bonderite we Loktit önümlerini gözlemek we ösdürmek üçin köp maýa goýýar. Henkeliň subut edilen ýazgysy, global paýlaýyş ulgamy we innowasiýa materiallary müşderilerimize amaly, ykdysady we amaly peýdalary berýär.

Önümlerimiz iň berk standartlara we aýratynlyklara laýyk gelýär. Emma gazananlarymyz ýeterlik däl.

Henkel, öýde, ofisde ýa-da mekdepde islendik abatlaýyş, baglanyşyk, möhürlemek we izolýasiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin meşhur sarp ediş markalarynyň deňagramly bukjasyny hödürleýär.

Henkelde geljegimizi maksadymyza, gözýetimimize, wezipämize we gymmatlyklarymyza esaslanýan uzak möhletli strategiki maksatnama bilen gurýarys. Maksatly ösüşe aýdyň üns berýän bu strategiki esas, täze onýyllygy gazanmaga kömek eder. Bu, müşderilerden we sarp edijilerden bazardan öňde durmak, durnuklylyk boýunça öňdebaryjy ornumyzy berkitmek we işgärlerimiziň hünär we şahsy ösüşini üpjün etmek üçin gymmatlyk döretmegi aňladýar.

henkel logo

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ýelimleýjiler
  • Senagat üst ýapyjylar
  • Senagat arassalaýjylar