Mayam Himçistkasy
shopping_cartcompare_arrows0

Mayam Himçistkasy

MAẎAM Himçistkasy

MAÝAM hil we müşderi hyzmatyna ygrarly hususy kompaniýa. Taryhy 2014-nji ýylda Aşgabat we onuň töweregindäki müşderilere hünärli gury arassalaýyş we kir ýuwmak hyzmatlaryny bermek bilen başlandy. MAÝAM Aşgabatda gury arassalaýyş we eltip bermek hyzmatlaryny hödürläp, täze pikirler we tehnologiýalar bilen yzygiderli tanyşdyrýar. Toparymyz, netijeden kanagatlanjakdygyňyzy kepillendirýär.

Biziň wezipämiz we hil syýasaty. Arassalamak we ýuwmak üçin gymmatly wagtyňyzy ýitirmäň, biz muny siziň üçin ederis. Durmuşdan lezzet alyň.

Wezipe laýyklykda biziň wezipämiz, halkara ülňülerine laýyklykda ýokary hilli gury arassalamak, çygly arassalamak, kir ýuwmak we ütüklemek hyzmatlaryny bermek arkaly adamlar üçin durmuşy aňsatlaşdyrmakdyr.

Gury arassalamagymyz, her bir müşderä aýratyn çemeleşmek we her bir elemente seresaplylyk, müşderi üçin amatly ýerde "eşik ýygnamak we eltip bermek" hyzmaty we hyzmatlaryň giň topary bilen tapawutlanýar.

Işiň dogrulygyny kabul etmekden taýýar önümiň berilmegine çenli ähli basgançaklarda 7 gezek gözegçilik edýäris. Toparymyz tehnologiki amallary dogry ýerine ýetirýän hiliň netijesine ünsi jemleýär.

Her gün käbir öý işleri bilen meşgullanýarys we siziň üçin iň gowusy bolmak üçin hyzmaty kämilleşdirýäris.

Hil ulgamynda MAÝAM gury arassalamagyň esasy maksady, sarp edijileriň talaplaryna we isleglerine laýyk gelýän we kompaniýanyň durnukly maliýe ýagdaýyny üpjün edýän bäsdeşlik hyzmatlaryny we hyzmatlaryny bermekdir.

Bu maksada ýetmek üçin gural, ISO 9001: 2015 talaplaryna laýyk gelýän Hil dolandyryş ulgamy (QMS).

Maksat aşakdaky meseleleri çözmek arkaly gazanylýar:

 • sarp edijileriň talaplaryny we garaşýan zatlaryny yzygiderli seljermek, hyzmatlarymyzdan kanagatlanmaga baha bermek;
 • Özara peýdalylyk we üznüksiz gowulaşmak ýörelgelerine esaslanýan üpjün edijileri saýlamak we ösdürmek üçin täsirli ulgam döretmek;
 • amatly we howpsuz gurşawy döretmek, şeýle hem her bir işgäriň berilýän hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak, hil pudagynda işgärleri yzygiderli taýýarlamak işine çekmek;
 • tehnologiki kartalardan soň önümçilik prosesinde hyzmatlaryň hilini dolandyrmak;
 • ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan enjamlary hünär taýdan hyzmat etmek;
 • marketing çärelerini ösdürmek we bu ugurdaky wakalary meýilleşdirmek;
 • hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek;
 • Sizi kämil görkezmek üçin dürli hyzmatlary hödürläp, müşderilerimizi kanagatlandyrmaga çalyşýarys - bu biziň işimizdir. Müşderilerimize ýokary hilli hyzmat bermek üçin täze tehnologiýalary ulanmak üçin elmydama öňde durmaga synanyşýarys. Bu MAÝAM-y Türkmenistanda iň dinamiki gury arassalaýyş we kir ýuwmak kompaniýasyna öwürýär.

  Her bir müşderi hakda alada edýän topar. MAÝAM ýokary hilli hyzmatlary bermäge höwesli we tejribeli işgärleri höweslendirdi. Hyzmatlarymyzdan 100% kanagatlanmagy üpjün etmek üçin her bir müşderä şahsy üns berilýär.

  Eltip bermek hyzmatlary. Müşderileriň öýlerine ýa-da ofislerine zatlary ýygnamak we eltip bermek üçin aýratyn toparymyz bar. Hünärmenlerimiz, zatlaryňyzy çalt we iň amatly wagtda alyp, eltip bererler.

  MAÝAM hyzmatlary, Aşgabatda ýokary hilli hünärli gury arassalaýyş, kir ýuwmak we ütüklemek hyzmatlaryny hödürleýär. Soňky birnäçe ýylda hyzmatlarymyzyň hilini has-da ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa bilen yzygiderli hereket etmek üçin enjamlary täzelemäge maýa goýduk. MAÝAM elmydama DLI International ® bilen ýakyndan işleşip, täze tehnologiýalary ulanmakda öňdebaryjy bolmaga çalyşýar.

  HIMÇISTKA Edýän her bir zadymyz, müşderi üçin edýäris. Müşderilerimize edilýän hyzmatyň hili biziň işimiziň başynda durýar. MAÝAM ýokary hilli gury arassalamak, kir ýuwmak we timarlamak hyzmatlaryny bermek üçin dünýä liderleriniň enjamlaryny ulanýar. Toparymyz, häzirki zaman bejergilerini ulanýan degişli arassalama usulyny kesgitlemek üçin eşikleriňizdäki ýazgylary ulanýar.

  ÖÝ ENJAMLARY Şeýle hem ýorgan ýaly öý goşlaryny arassalaýarys. Olaryň käbiri gury arassalaýjylara (düşeklere), beýlekileri, ýorgan-düşek ýaly kir ýuwýanlara täze we şekilli görünmek üçin iberilip bilner. Harytlar zerur bolanda we islegiňiz boýunça ütüklenip beriler.

  KÖÝNEKLER MAÝAM, köýnekleriňizi täze ýaly görmek üçin özboluşly bir prosesi ulanýar. Her köýnek seresaplylyk bilen ýuwular, ýörite sowadyjylar bilen işlener we ýokary hilli enjamlarda demirlener. Özüňiz üçin tizligiň we ütüklemegiň hiliniň tapawudyny görmek üçin duruň.

  HAPALARY AÝYRMAK Tehnologlarymyz arassalanmazdan ozal ähli eşikleri tegmiller üçin barlaýarlar. Harytlaryňyz gury arassalaýja iberilmezden öň menekler bejeriler. Harytlar maslahat berilýän arassalaýyş usullaryna çydap biljekdigini anyklamak üçin üns bilen barlanýar. Ýörite stolda tegmiller aýrylýar, zerur bolsa bug, gysylan howa, wakuum we ýokary hilli tegmiller ulanylýar.

  TOÝ GEÝIMLERI Toý köýnegi, adamzadyň owadan ýarysynyň durmuşynda bolup geçen iň üýtgeşik we näzik eşikdir. MAÝAM, toý köýnegiňiz üçin ajaýyp arassalaýyş we ütüklemek hyzmatyny kepillendirýär. Toparymyzyň toý köýnegiňiz barada alada etmek üçin köp ýyllyk tejribesi we bilimleri bar.

  ELTIP BERMEK HYZMATY Önümleriňizi öýüňize ýa-da ofisiňize eltip bermek üçin diňe işleýän kurýerlerimiz bar.

  AÝAKGABY WE SUMKA ARASSALAMAK El bilen arassalamak hyzmatymyzy gymmat aýakgap, krossowka we sumka üçin ulanyp bilersiňiz. Gaýtadan işlenenden soň, zatlaryňyz size täze we arassa gaýdyp geler.

  ÝÖRITE HYZMATLAR Goşmaça hyzmatlar gerekmi? Işgärlerimiz eşikleriňizdäki ýakymsyz yslary (otdan, tüsse ýa-da çilim ysyndan) aýyrmakda size kömek edip bilerler - size kömek etmekden hoşal bolarys.

  mayyam logo
  Hödürleýän harytlary:

  Ýokary hilli gury arassalaýyş hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • HILI
  • WEPALYLYK PROGRAMMASY