Iltifat Distribution
shopping_cartcompare_arrows0

Iltifat Distribution


ILTIFAT DISTRIBUTION


Häzirki wagtda ILTIFAT ygtybarly we durnukly hyzmatdaş bolup, portfelinde köp sanly azyk önümleri, gündelik önümler we belli dünýä öndürijileriniň motor ýagy bar.

Satuw kanallary bilen Türkmenistanyň çäginde işleýäris we kompaniýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sargytlar we olary gaýtadan işlemek ýaly ähli iş prosesleri häzirki zaman tehnologiýalarynyň ähli standartlaryna laýyklykda doly awtomatlaşdyrylýar.

Kompaniýanyň esasy maksady adamlar. Işgärleriň hünär ussatlygy we işine bolan garaýşy, kompaniýanyň uzak möhletli üstünliginiň açarydyr.

Örän bäsdeşlikli işde işleýäris we her gün has çylşyrymly meseleleri çözüp, hemişe özümiz üçin ýokary maksatlar goýýarys. Bäsdeşlik ukybyny saklamak üçin hemişe gowulaşmagyň ýollaryny gözlemeli. Şonuň üçin işgärleriň iň ýokary hünär talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ösmek islegini goldaýarys.

DISTRIBÝUTORLYK HYZMATLARY

ILTIFAT kompaniýasy - Türkmenistandaky iň uly paýlaýyş kompaniýalarynyň biri öndürijilere çylşyrymly paýlaýyş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär. Kompaniýanyň bukjasyna şular girýär: maýonez, ketçup, jam, gorçisa, margarin, konditer önümleri, kofe we kofe içgileri, şampunlar we duş jelleri, saç boýaglary, kremler, diş pastasy, suwuk sabyn, çygly süpürgiçler, pagta ýassyklary, ýuwujy tozanlar, mata ýumşadyjy, akartma turbalary arassalaýjylar, howa sowadyjylar, ähli maksatly arassalaýjylar, aşhana gubkalary, motor ýaglary, antifriz we tormoz suwuklyklary.

2018-nji ýyldan başlap, ILTIFAT kompaniýasy paýlaýyş şertnamalary we öndürijileri - gözegçilik nokatlary, mahabat, POSM önümçiligi, maslahat beriş we başgalar üçin marketing goldaw hyzmatlaryny hödürleýär. Üstünlige çalyşýan islendik önümçilik kompaniýasy üçin marketing gözlegleri, marketing işleriniň islendik sikliniň başlangyjy we logiki netijesi hökmünde çykyş edýär. Bazar gözlegleri, täze iş belentliklerine ýetmek üçin ykdysady potensialy netijeli paýlamaga mümkinçilik berýän möhüm marketing kararlaryny kabul etmekdäki näbelliligi ep-esli azaldar

Iltifat logo

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • DURNUKLY ÖSÜŞ
  • HYZMATÇYLYK WE KOMPLEKSLI EDILEN BIZNES GÖRNÜŞI
Tel.
+993 63299680
E-mail
Web