Agyz boşlugyna seretmek we ideg etmek
Agyz boşlugyna seretmek we ideg etmek

Agyz boşlugyna seretmek we ideg etmek

Her kim ýylgyrmagy arzuw edýär, ýylgyrşynyň akdygyna şübhelenmän, gepläp, demiň täzeligi barada alada etmän, haýsy tarapy çeýnäp biljekdigiňiz barada oýlanman tagamly iýmitden oňaýsyzlyksyz lezzet alyň. Bu ýönekeý şatlygy her bir adam alyp biler we olar üçin gudratly zat talap edilmeýär. Başarnykly agyz boşlugyna seredilmegi her bir adama dişini gowy ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär. Esasy zat bu düzgünleri äsgermezlik edip, yzygiderli öňüni alyş ideglerini etmelidir.

Agyz arassaçylygy barada näme bilmeli?

Diş saglygy saglygyň esasy kesgitleýjilerinden biridir we durmuşyň hili bolup durýar. Sagdyn dişleri bolan adam nahar iýip otyrka rahatsyzlyga ünsüni sowup bilmez. Şol sebäpli aşgazan şiresi köp mukdarda bölünip çykýar we iýmit siňdiriş täsiri doly üpjün edýär. Adam stomatit ýa-da diş agyrylary barada alada edýän bolsa, iýmit siňdirişi has erbet işleýär. Şeýlelik bilen, agyz bejergisi yzygiderli we dogry bolmaly. Önümleri dogry saýlamak we arassaçylyk amallaryna üns bermek saglygy goramaga kömek eder. Agyz boşlugynyň saglygyny goramak üçin aşakdaky ýaly amallar:

 • Her gün dişleri iki gezek arassalamak.
 • Iýmitden ýa-da nahardan soň agyz boşlugyny çaýkamak.
 • Dişleriň aralygyny gowy arassalamak.
 • Karies hiç haçan duýdansyz gelmeýär, ýöne hemişe öz dişleriňize uzak wagtlap üns bermezligiň netijesinde ýüze çykyp biler. Arassaçylyk örän möhümlidir we diňe agyz boşlugyny seretmekde ähli düzgünlerini üns bilen ýerine ýetirmek bilen adam dişlerini sagdyn saklap biler.

  Agyz boşlugyna nädip ideg etmeli?

  Seresaplylyk düzgünleri kän däl, şonuň üçin olary ýatda saklamak we olara eýermek kyn däl. Günde birnäçe minut sarp etmek ýeterlikdir we ol gündelik durmuşa geçirilip, diňe lezzeti getirer.

  lacalut brand history

  1920-nji ýyllaryň başynda Boehringer Ingelheim (BI) süýt kislotasy duzy (laktat) bilen synag etdi, Şol bir wagtyň özünde, dürli diş klinikalarynda şol wagtky kynçylyklary diş keseliniň ýa-da diş keseliniň giň ýaýran keselleri ýeňip geçmek üçin synanyşyklar edildi. Parodontopatiýalary ýokary derejeli alýumin duzlary bilen bejermek mümkin. Synanyşyklar köplenç gaty kanagatlanarly däl boldy, sebäbi diş eti gaty çişip başlady. Soňynda laktatyň täsirini barlamak üçin model synaglary geçirmek üçin Boehringer Ingelheim bilen habarlaşyldy.

  Netijede 1928-nji ýylda "LAKALUT" diş we agyz boşlugy üçin poroşogy işe girizilen. Ýörite prosedura bilen öndürilen LACALUT® Agyz we diş poroşoklary görkezildi dişleri düýpli arassalaýar we diş etini ep-esli sazlaýar.

  Diş etiniň ganamagy bilen bu ajaýyp häsiýet peýdaly täsir etdi. Şeýlelik bilen, LACALUT® diş poroşogy diňe bir diş arassalaýjy hökmünde däl, eýsem diş etiniň keseliniň öňüni almak üçin profilaktika hökmünde hem kömek etdi. LAKALUT® taýýarlyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň üstünde işleýäris. Munuň üçin iň soňky stomatologiýa bilimleri ulanylýar.

  1928-nji ýylda oýlanyp tapylan we ösdürilip ýetişdirilen LACALUT® nemes diş derini ideg etmegi boýunça iň gadymy markalarynyň biridir. Häzirki wagtda bilim we hyjuw bilen sagdyn we aladasyz ýylgyryş hakda alada edýärler. Dürli kliniki synaglarda LAKALUT®-yň oňat täsir edýändigi we alýuminiň laktatda-da pesligi anyklandy. Bu, esasanam parodontitiň öňüni almak bilen baglanyşykly ähmiýete eýe bolýar.

  Hili Germaniýada öndürildi

  Bu ýerden “Lacalut” önümleriniň görnüşi bütin dünýä eksport edilýär. Üznüksiz üstünlik bilen. Adamlar saglygy goramak barada gürlänlerinde, adatça diňe içki organlary aňladýar. Emma agyz saglygyny goramak hem möhümdir. Dişler we diş etleri bitewi bir zady emele getirýär. Şonuň üçin dişler zaýalananda diş etleri hem ejir çekýär. Munuň tersine, diş etleri sagdyn bolmadyk ýagdaýynda dişler ondan ejir çekýärler.

  Bu ýerdäki esasy keseller:

 • Karies
 • Diş çüýremesi, şeker, hatda galan iýmit bakteriýalar tarapyndan kislota öwrülende ýüze çykýar we diş emalyna hüjüm edip we ýok edip biler.
 • Paradontid
 • Periodontit - diş enjamynyň çişme keseli.
 • splat brand history

  Russiýanyň SPLAT kompaniýasynyň taryhy 2000-nji ýylda başlandy. Telekeçi Ýewgeniý Demin himiýa gowy düşünip we Moskwa döwlet uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň alymlary bilen dostlukly gatnaşykda boldy. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda bu biologlar dürli dermanlyk aýratynlyklary bolan innowasion diş pastasyny döretdip SPLAT diýip atlandyrdy. Rus diline terjime edilende "pyrlanmak" diýip sözi aňladýar. Demin söwda belligini satyn aldy. Indi ol aýaly Ýelena Belous bilen Moskwa sebitinde bir kärhanany kärendesine alyp kosmetika we derman önümleri öndürip başlady. Kompaniýa, giňeldilen önüm liniýasy arkaly diş pastalar bazaryndaky bäsdeşlerini kowmaly boldy. Şeýlelikde, Waldaýdaky täze zawodda harytlar öndürilip başlandy.

  Ýewgeniý Demin tarapyndan esaslandyrylan SPLAT kompaniýasy, Russiýanyň öňdebaryjy öndürijilerinden birine öwrülmegi başardy üstünlikli marka ady we önümiň ýokary hili sebäpli agyz boşlugyny arassalaýjylaryň biri boldy. Bu faktorlar sebäpli we mahabatyň ýoklugyna garamazdan, SPLAT Russiýanyň bazarynda diş pastalaryň 13% -den gowragyny eýeleýär.

  Mahabatda tygşytlamagy kararyna geldi. Soňunda düýbünden mahabatdan aýryldy. Şeýle-de bolsa, önümiň meşhurlygy artyp başlady. Ilki bilen, üstünlikli söwda markasy şol bir tekjede we marketlerde günbatar markalary bilen bäsleşmäge mümkinçilik berdi. Ikinjiden, daşky gurşawa arassaçylyga ünsi kompaniýa diş pastasy bazaryndaky ornuny tapmaga mümkinçilik berdi.

  Şeýlelik bilen, üznüksiz täzelik we diapazonyň giňelmegi çalt üstünlik gazanmaga kömek edýär.

  biomed brand history

  Biomed kompaniýasynyň taryhy 2015-nji ýylda başlandy, şonda önümçilik we söwda kompaniýasy OOO “Splat-Cosmetics” ygtybarly “Biomed” diş pastalarynyň täze setirini çykardy.

  “OOO Splat-Cosmetics” (2018-nji ýyldan bäri “Splat Global”) kosmetika önümlerini öndürýän Russiýada öňdebaryjy bolup, agyz arassaçylygy, ekologiýa taýdan arassa öý üçin önümleri we tebigy kosmetika önümleri. Kompaniýanyň önümleriniň arasynda agyz boşlugyna ideg etmek we arassalamak Splat, Pro Whiter, Innoýa, Biomed, Iney, saça seretmek ideg üçin Bionyti we öý arassaçylyk işini geçmek üçin BioMio önümleri bardyr.

  Biomed önümleri günüň dowamynda çalt we ýokary hilli arassalamagy birleşdirýär we 99%-inden tebigy maddalardan durýar. Diş pastalarynyň diapazony, hersine ýetmek üçin döredilen birnäçe gurallary öz içine alýar dürli maksatlar: emeli güýçlendirmek, aklamak, karies we ysy goramak, sakgyç saglygyny üpjün etmek. Diş pasta harydyň toparyna dürli maksatlara ýetmek üçin birnäçe serişdeler girýär: kariesden gorag, dişi berkemek, diş etini sagdynlygyny saklamak, erbet ysy aýyrmak, arassalamak.

  Biomed diş pastalary BioRus önümleriniň Tebigy we Organiki hoşboý ys we kosmetika standartyna laýyklykda kepillendirilýär.Olaryň netijeliligi Şweýsariýadaky in vitro kliniki gözlegi esasynda tassyklanyldy. Şeýle hem, bu serişdeler halkara şahadatnamalary: V-label we Biorius halkara şahadatnamalary bilen komponentleriniň tebigylygyny tassyklaýar. Biomed önümleriniň köpüsi, Gluten free bilen kepillendirilen we wegetarianlar üçin amatly. Bu önümi ulular we 6 ýaşdan uly çagalar üçin niýetlenen.

  Biomed harytlary çylşyrymly diş pastalaryndan, tebigy ýuwulmalardan, diş çotgalaryndan ybaratdyr Biomedikal gara, kümüş we mineral görnüşleri bardyr. Markanyň önümlerinde 40-dan gowrak zat bar.