Что такое B2B?
Что такое B2B?

Что такое B2B?

B2B — gysgaça iňlis dilinden terjime edilende «business to business» («biznes üçin biznes»). Bu, satuw prosesinde hyzmatdaşlaryň arasynda, bu ýagdaýda, edara görnüşli taraplaryň arasyndaky gatnaşyklaryň bir görnüşidir kompaniýa önümi başga birine satyp, bu önümi soňunda gaýtadan satylmagy ýa-da ulanylmagy üçin öz önümiňi öndürmekdir.

Bu ýerde hyzmatdaşlyk we uzak möhletli gatnaşyklar möhümdir. Esasy maksat bir we beýleki tarap üçin girdeji gazanmak. B2B öz usulyýeti we pelsepesi bilen satuwyň aýratyn ugry. Bu şahsy gatnaşyklaryň we abraýy saklamagyň kyssasydyr.

Bu bölümdäki telekeçilik zerurlyklary başgaça bolup biler: has ýokary bahadan gaýtadan satmak maksady bilen satyn almak, bu, adatça, girdeji gazanmaga mümkinçilik berýän satyn alyşlar; önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin telekeçiligi ösdürmek üçin satyn alyşlar (mysal üçin, önüm öndürmek üçin enjam satyn almak); Häzirki işewürlik proseslerini gowulandyrmak üçin satyn alyşlar, bular kanuny, bank işi, maslahat beriş maslahatlary bolup biler.

Üpjün edijileri we müşderileri gözlemek üçin elektron meýdançalar bar.

B2B meýdançasy, satyjy bilen alyjynyň özara peýdaly hyzmatdaşlyk saklamak üçin ýer.

Şeýle platformalar müşderilere auksionlary, ýaryşlary geçirmäge mümkinçilik berýär we üpjün edijiler hödürlenýän önümler baradaky maglumatlary ýerleşdirip bilerler.

B2B (business to business, biznes üçin biznes) - bu hyzmatdaşlygyň we beýleki kompaniýalara hyzmatlaryň berilmeginden peýdalanmaga gönükdirilen bir kompaniýanyň işidir.

B2B bazarynda kompaniýalaryň ahyrky sarp ediji bilen aragatnaşyk saklaýan B2C (müşderi üçin iş) segmentinden tapawutlylykda beýleki kärhanalar kompaniýalaryň maksatly diňleýjisine öwrülýärler. Şeýle-de bolsa, iki kompaniýanyň arasyndaky gatnaşyklary B2B modeline degişli edip bolmaz.

B2B segmentine aşakdaky şertler bilen bir kompaniýa beýlekisine harytlar we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin salgylanylýar:

 • Harytlar ýa-da hyzmatlar önümçilikde esasy ýa-da kömekçi hökmünde bolar, onuň üçin sarp edilip we doly ulanylýar,
 • Ulanylyş wagtynda harytlar kompaniýanyň maksadyna laýyklykda ownuk üýtgeşmelere we düýbünden täze önümiň peýda bolýan döwrebaplaşdyrylmagyna / kämilleşdirilmegine sezewar edilip bilner.
 • Harytlaryň we hyzmatlaryň ulanylmagy kompaniýa üçin peýdalar getirýär.
 • Harytlar we hyzmatlar soňraky gaýtadan satmak maksady bilen ulanylmaýar.
 • B2B we B2C kärhanalary bolup biljek kompaniýalaryň mysallary hem bar - bularyň hemmesi hyzmat edýän müşderiniň maksatlaryna baglydyr. Mysal üçin, supermarkete gelip bilýän adaty alyjy we özi üçin önüm satyn alýar (soň bolsa bu B2C modeli), ýa-da kiçi administrator miweli pirog ýasamak üçin käbir zatlara mätäç bolan alyjy (soň bolsa B2B bolar). Ýa-da gurluşyk gipermaketde gurluşyk edaranyň işgäri (ol B2B) ýa-da maşgala öz ýaşaýyş jaýynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin (ol B2C) harytlary az we köp mukdarda satyn alyp biler.

  B2B söwda ugrunyň aýaratynlyklary

 • B2C segmenti bilen deňeşdirilende az sanly kompaniýa-satyjy we kompaniýa-alyjy, we şol sebäpden bäsdeşligi pes.
 • B2C pudagyndan tapawutlylykda, alyjy önüm satyn alanda seýrek duýgulara boýun bolýar - amaly we rasional birinji orunda durýar: önümiň bahasynyň we hiliniň gatnaşygy, hyzmatdaşlygyň şertleri - köp mukdarda gowşuryş görnüşleri we ş.m.
 • Satyn almak kararyny bir adam däl-de, birnäçe adam alyp biler.
 • Kompaniýa, satyn almak üçin köplenç uly býudjet bölüp berýär, bu mümkin boldugyça has netijeli sarp edilmeli - wezipelerini ajaýyp we iň arzan bahada ýerine ýetirýän önüm.
 • Haryt satyn alýan B2B müşderileri, ony gowy bilýärler we köplenç esasy üpjün edijileri tanaýarlar. Şonuň üçin hyzmatdaşlyk üçin bir kompaniýa saýlanylanda, bazardaky mahabatlaryna däl-de, eýsem işinde özüni näderejede subut edendigine-de üns berilýär - müşderi diňe önümi däl, eýsem gatnaşyklary we peýdany hem saýlaýar.
 • Şol bir üpjün ediji, satyn alyjylaryň mukdaryna, hyzmatdaşlygyň möhletine we ş.m. baglylykda kompaniýa-alyjylara harytlar üçin dürli bahalary hödürläp biler. Kompaniýalar gatnaşyklary girdejili we hyzmatdaşlyga öwürmäge synanyşýarlar we şol bir wagtyň özünde ýeterlik uzak dowam edýärler.
 • B2B segmentindäki harytlara we hyzmatlara isleg köplenç bazardaky ykdysady ýagdaý bilen kesgitlenýär.
 • B2B-de satyşlar

  B2B segmentindäki satuw aýlawy birnäçe tapgyrdan ybarat:

 • Sowuk baza bilen işlemek (söwda ugurlary öwrenmek, ýüzleý aragatnaşyklar, potensial müşderileri kesgitlemek),
 • Ilkinji gatnaşyk (duşuşmak/gürleşmek, zerurlyklary müşderileriň problemalary, iş ýagdaýlaryny anyklamak üçin,
 • Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy (müşderiniň işindäki kynçylyklary çözmäge we peýda getirmäge kömek edip biljek çözgüt),
 • Garşylyklar bilen işlemek (müşderiniň şübheleriniň we soraglarynyň işlenilşi),
 • Şertnama gol çekmek we şertnamany ýapmak.
 • B2B satuw hünärmeni:

 • umumy satyjynyň başarnyklaryna eýe bolmak we öz bilimlerini iş ýerinde ulanmak,
 • ýuridiki ýüz taraplara çemeleşmäni tapyp bilmek,
 • müşderilere hödürlenýän harytlaryň we hyzmatlaryň aýratynlyklaryny bölek satuw üçin talap edilýäninden has çuňňur bilmek.