Kofe-breýki gurnamak
Kofe-breýki gurnamak

Kofe-breýki gurnamak

Kofe arakesmeleri işgärler üçin bir käse kofe içmek we işden dynç almak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Ýöne býudjeti bozmazlyk we wagt ýitirmezlik üçin kofe arakesmesini nädip gurnamaly? Bu makalada, işde kofe arakesmesini guramagyň birnäçe düzgünine serederis.

1. Kofe arakesmäňiz üçin dogry wagty saýlaň. Kofe arakesmesiniň iň amatly wagty, günortanlyk arakesmeden soň iş gününiň galan ýarysy, işgärler eýýäm ýeterlik işlediler we gysga arakesmä mynasyp boldular. Kofe arakesmelerini guramak üçin sarp edilen wagty azaltmak üçin bu ugurda ýöriteleşen kompaniýalar bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň kompaniýamyz şolaryň biridir. Toparymyz içgiler we iýmitler üçin ýokary hilli ingredientleri saýlamakdan başlap, çäräňiz üçin amatly we hoşniýetli atmosfera döretmek ýaly ähli jikme-jikliklere üns berýär. Çalt we ygtybarly eltilişi, şeýle hem ýokary hilli hyzmaty kepillendirýäris. Has giňişleýin maglumat üçin email poçta dukanym@lotta-tm.com iberip bilersiňiz ýa-da +993 63 299680. belgä jaň ediň.

2. Işgärleriňiziň göwnünden turjak ýokary hilli içgileri we naharlary saýlaň.

Korporatiw naharhana bilen meşgullanýan “Bringeat” onlaýn platformasynda, iş naharyndan başga-da, içgiler we şereket işgärleriniň kofe arakesmesinde nahar hökmünde sargyt edip biljek önümleri hem bar. Web sahypasynda has giňişleýin maglumat tapyň www.bringeat.online ýa-da +993 12 754799belgä jaň ediň.

3. Sarp ediş medeniýetini ýatdan çykarmaň. Içgileri we iýmitleri sarp etmegiň medeniýetine üns beriň. Ofisde kofe arakesmesini geçirýän bolsaňyz, işgärleriň içgilerden we naharlardan lezzet almagy üçin äýnekleriň, käseleriň, çemçeleriň we tabaklaryň bardygyna göz ýetiriň.

4. Arassalamagy ýatdan çykarmaň. Kofe arakesmesinden soň, özüňizden arassalanmagy unutmaň we iş ýerlerinde ýa-da ofisde zibil goýmaň. Bu ofisi tertipli saklar.

Iş ýerinde kofe arakesmelerini guramak, iş gurşawyna we işgärleriň öndürijiligine oňyn täsir edip biler. Dogry gurnalan kofe arakesmesi işgärlere işden dynç almaga, energiýa we güýç doldurmaga, kärdeşleriniň arasyndaky aragatnaşyk we aragatnaşygy gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.