Ofisler üçin iň oňat arassalaýjy we ýuwujy serişdeler toplumy
Ofisler üçin iň oňat arassalaýjy we ýuwujy serişdeler toplumy

Ofisler üçin iň oňat arassalaýjy we ýuwujy serişdeler toplumy

Arassa ofis pollary, şöhlesini saçýan äpişgeler, tämizlik islendik üstünlikli kärhananyň möhüm ýoldaşydyr. Şeýle ofis bäsdeşlige ukyply we amatly görünýär, sebäbi tertipsiz ofis müşderileri we potensial hyzmatdaşlary gorkuzyp biler. Ofis merkezleriniň üstünlikli işlemegi üçin - ofisleri arassalamak zerur şertdir.

Ofisleri arassalamak üçin, nahili serişdeleri saýlamagy bilmek üçin, olaryň aýratynlyklary bilen tanyşmaly. Ilki bilen düzumine üns beriň. Kislotalar, aşgarlar we erginler ýaly işjeň maddalary öz içine alyp biler. Bu pH görkezijisine gönüden-göni täsir edýär. Şoňa baglylykda ofisleri arassalamak üçin himiki serişdeler şu görnüşlere bölünýär:

 • Kislotaly pH (1,0 – 5,9). Dezinfeksiýa täsirine eýe bolýar. Nakip galyndy we pos bilen göreşýärler. Olar ofislerde, dynç alyş meýdançalarynda (myhmanhanalarda we şypahanalarda), suw howdanlarda we gözellik salonlarynda ulanylýar.
 • Bitarap pH (6,0 – 8,9). Derä ýumşak täsir edýär. Ýag we hapany aýyrýar. Ýeňil hapalanan ýüzleri arassalamak üçin amatly.
 • Alkogol pH (9,0 – 14,0). Köne tegmillere we hapalara garşy netijeli göreşýär, uglerod çökündilerini we ýagly gatlary eredýär. Köplenç naharhanalarda, çörekhanalarda we azyk kärhanalarynda aşhanalarda ulanylýar.
 • Häzirki wagtda himiki serişdeler bazary dürli-dürlidir. Geliň hapalara garşy göreşmekdäki biziň görnüşlerimize göz aýlalyň.

  Чистин - Hammamlary arassalamak üçin.Serişdäniň güýçli formulasy iň agyr hapa garşy göreşýär. Hloryz.

  Sanita Uniwersal gel - köptaraply giň spektrli serişde islendik otagdaky bakteriýalardan we zyýanly mikroorganizmlerden goraýar. Tebigy maddalary öz içine alýar, ýakymly ysy bar. Ýag, hapa we bakteriýalary aýyrýar. 24 sagat mikroblardan ygtybarly goraýar.

  Sanfor Uniwersal gel– hammamlary, duşlary we hajathanalary, zeýkeşleri we çukurlary, keramiki plitalary, islendik ýuwulýan pol örtüklerini, diwar panellerini, ýuwulýan diwar kagyzlaryny, durmuş enjamlaryny aňsat we çalt arassalaýar. Uniwersal geli islendik ýüzdäki hapalary birnäçe minutda aýyrýar. Deň derejede ýaýraýar we ýapgyt ýüzlerden dammaýar, antibakterial häsiýetlere eýe we uzak wagtlyk ýakymsyz yslary aýyrýar.

  Sanfor pollar üçin - konsentrirlenen köp maksatly önüm pola täsirli ideg etmek üpjün niýetlenen. Linolyum, laminat we parket pollaryndan, agaç we plastmassa ýüzlerinden, keramiki plitalardan, dykyz örtüklerden we mermerden hapalary çalt we az güýçde aýyrmaga mümkinçilik berýär. Önümi suwa goşup we poly ýuwmak galýar. Gowy köpükleýär, aňsatlyk bilen ýuwýar, hapany gowy aýyrýar. Ulanylandan soň yuwulan ýüzlerde tegmilleri we çyzyklary galdyrmaýar. Professional seriýaly pollar üçin “Sanfor” ähli pollary we ýüzleri: laminat, linolyum, parket, agaç, keramiki plitkalar, mermer, dykylyk, plastmassa, reňklenen ýüzlere ideg etmek üçin niýetlenen.

  Sanfor WC Gel "Limon"- limon ysly gel düzümindäki hloryň kömegi bilen dezinfeksiýa täsirini berýär. Ol hammamlary, hajathanalary, akarlary we beýleki hammam enjamlaryny çalt arassalaýar. Söýgüli haýwanyňyzyň gabyny arassalamak üçin ulanmak bolar. Ulanylanda, emallara ýaramaz täsir etmeýär. Ýag galyndy, kir ýataklary we sabyn zolaklary ýaly köne hapalara işjeň garşy göreşýär. Sanitar gigiýeniki serişde. Suw we peşew daşlaryny eredýär we hajathanalarda emele gelmeginiň öňüni alýar, hajathana pos we beýleki kyn hapalary uzak wagtlyk aýyrýar.

  Indi siz iň oňat we iň döwrebap önümleri ulanyp, arassalygy saklamak üçin syrlary bilýärsiňiz. Dukanym sahypada ofisler we täjirçilik jaýlary üçin arassalaýyş önümleriniň giň toplumyny tapyp bilersiňiz. Şeýle hem, sargyt bermäge ýa-da soraglaryňyz bolsa +99363299680, +99312754450telefon belgileriniň üsti bilen operatorlarymyza jaň edip bilersiňiz.