Условия соглашения
shopping_cartcompare_arrows0

Ylalaşyk şertleri

Ulanyjy ylalaşygy (Internet katalog hyzmatlary). Bu ylalaşyk, mundan beýläk “Ylalaşyk”, http://dukanym.com internet salgysy bolan, mundan beýläk “internet katalogy” diýlip atlandyrylýan “DUKANYM.COM” internet katalogy bilen, mundan beýläk “Müşderi” diýlip atlandyrylýan Internet katalogynyň hyzmatlarynyň Ulanyjysynyň arasynda baglaşylýar we katalogda haryt satyn almagyň şertlerini kesgitleýär.

1. ESASY DÜZGÜNLER

1.1. Bu ylalaşyk, sargyt edilen wagtynda Müşderi bilen internet katalogynyň arasynda baglaşylýar. Müşderi şu Ylalaşykda kesgitlenen şertler bilen razylaşýandygyny tassyklaýar.

1.2. Bu Ylalaşyk, şeýle hem Saýtda hödürlenýän önüm barada maglumat, “Söwda işleri barada” Türkmenistanyň Kanunynyň 35-nji maddasyna laýyklykda köpçülige hödürlenýär.

1.3. Müşderi bilen internet katalogynyň arasyndaky gatnaşyklarda “Söwda işleri barada” Türkmenistanyň Kanunynyň, şeýle hem “Sarp edijiniň hukuklaryny goramak baradaky” Türkmenistanyň Kanunynyň we olara laýyklykda kabul edilen beýleki kanunçylyk namalarynyň düzgünleri ulanylýar.

1.4. Müşderi, Türkmenistanyň çäginde şu Ylalaşykda görkezilen tertipde we şertlerde sargyt edilen harytlary kabul edip we töläp bilýän islendik şahsy ýa-da edara görnüşli tarap bolup biler.

1.5. Internet katalog, üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýän harytlaryň gelip çykyşy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

1.6. Ahyrky ulanyjy edara görnüşli ýa-da fiziki tarap bolup biler (islendik ýurduň raýaty ýa-da raýatlygy bolmadyk şahs).

1.7. Bu Ylalaşyk Saýtda berlen görnüşinde serediler we Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda ulanylar we düşündiriler.

2. HARYTLAR WE SATYN ALNAN ÖNÜMLER

2.1. Internet katalogynda harytlaryň elýeterliligi seýrek ýagdaýlarda ammaryň tehniki kynçylyklary ýa-da internet katalogynyň programma üpjünçiliginiň meseleleri sebäpli üýtgäp biler.

2.2. Harytlar haýsydyr bir obýektiw sebäplere görä ýok bolsa we sargyt doly ýa-da bölekleýin ýerine ýetirilmese, internet katalogynyň operatory Müşderi bilen habarlaşýar we mümkin boldugyça başga bir önümiň gowşurylyş wagtyny ýa-da çalşylmagyny teklip edýär. Internet katalogy, belli bir kanallar arkaly habarlaşmak teklibi bilen saýtyň sahypalarynda Müşderä bu ýagdaýlar barada habar bermäge haklydyr.

2.3. Önümiň ýanyndaky suratlar diňe suratlandyryjy bolup, olar hakyky önümden tapawutlanyp biler. Önümiň ýanyndaky düşündirişler ýa-da aýratynlyklar gutarnykly däldir we nädogrylyklary öz içine alyp biler. Internet katalogyndaky maglumatlar wagtal-wagtal üýtgedilýär.

2.4. Müşderi, saýlanan harytlaryň atlarynyň we mukdarynyň dogrulygy üçin jogapkärdir. Islenýän önümi saýlap, Müşderi hasaba alyş görnüşinde görkezilen zerur maglumatlary doldurmaga borçly. Müşderi sargydyň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan hasaba alyşda dogry maglumatlary bermelidir. Müşderi tarapyndan berilýän maglumatlaryň dogrulygy we takyklygy we mundan gelip çykýan çykýan netijeler üçin internet katalogy jogapkärçilik çekmeýär.

2.5. Satuw, sargyt edilen harytlar gowşurylyp, we sargyt doly tölenen pursadyndan doly diýlip hasaplanýar. Jemgyýetçilik teklipleri ylalaşygyň çäklerinde amala aşyrylýar we Müşderi hyzmatlary bermek, ýagny ulgamda saýlanan önümi satyn almak we tölemek we goşmaça töleg hyzmatlary arkaly şertnama baglaşmak isleýändigini mälim eden ýagdaýynda, internet katalogynyň düzgünlerinde göz öňünde tutulan şertlerde amala aşyrylýar.

3. YLALAŞYGY BAGLAŞMAK

3.1. Dukanym.com.tm çeşmesinde internetde iş düzgünleri tarapyndan göz öňünde tutulan tertipde we şertlerde Internet katalogynyň hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça jemgyýetçilik ylalaşygy. Ähli şertlerini öz içine alýan bu köpçülikleýin ylalaşyk taraplar gol çekmezden we haýsydyr bir maglumatlaryny görkezmezden kabul etmek ýoly bilen baglaşylýar.

3.2. Şertnama ähli möhüm şertlerde gazanylan halatynda baglaşylan diýlip hasaplanýar. Teklip üçin şeýle talap ýok bolsa we islendik ýagdaýda Ylalaşygy baglaşmak teklibi Ylalaşygyň ähli möhüm şertlerini öz içine almaýar, şonuň üçin şeýle teklibiň kabul edilmegi kanuny netijelere, ýagny Ylalaşygyň baglaşylmady diýlip ykrar edilmegine getirmez.

3.3. Umumy kabul edilen düzgünlere we şu Ylalaşygyň şertlerine laýyklykda bu köpçülige hödürlenýän teklibi doly we şertsiz kabul etmek, Müşderi tarapyndan internet katalog hyzmatlaryny bermekde uzakdan gurmaga gönükdirilen hereketleriň deslapky ýerine ýetirilişi bilen kesgitlenen netijä ýetmekdir.

3.4. Hyzmatlaryň berilmeginden ozal internet katalogynyň hökmany hereketleri: - şu Teklipiň şertleri bilen tanyşmak; - Internet katalogynda satyn alan wagtynda Müşderiniň özbaşdak kesgitlemegi.

3.5. Internet katalogynyň işi şu Ylalaşyk bilen, dürli üpjün edijilerden harytlaryň aýratyn satylmagyny amala aşyrmagyň hökmany şerti bilen, islendik alyş-çalyş, satyn almak we ş.m kesgitlenýär.

4. INTERNET KATALOGYNYŇ HYZMATLARYNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINIŇ TERTIBI

4.1. Şu Ylalaşygyň şertleri we teklip elementleri bilen tanyşmak pursaty, Müşderi tarapyndan satyn almaga gönükdirilen ähli hereketleriň tamamlanmagydyr. Ylalaşygyň baglaşylmagy, Müşderiniň hyzmatyň şertlerini, internet katalog satuw ulgamynyň işleýşi bilen doly tanyşandygyny aňladýar, elbetde, sahypada beýan edilen hyzmatlaryň şertlere laýyklykda berilmeginiň netijesini ykrar edýär.

4.2. Satyn alnanda güýje girýän bu resminama, elektron resminama görnüşinde Müşderi üçin internet katalogynyň web sahypasynda elýeterlidir.

4.3. Harytlar diňe Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin elýeterlidir.

4.4. Şu Ylalaşygyň çäginde, müşderileriň maglumat goldawy, işleýşi we beýleki meseleler boýunça kömek internet katalogy tarapyndan üpjün edilýär.

4.5. Satyn alnan harytlaryň alynmagy diňe berk kesgitlenen hyzmatyň üsti bilen amala aşyrylýar. Töleg usullary, internet katalogynyň işleýän töleg kabul ediş hyzmaty bilen görkezilýär. Töleg prosesi bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, dolandyryjylara ýüz tutuň. Internet katalogy, terminal amallaryndaky ýalňyşlyklar üçin jogapkärçilik çekmeýär.

4.6. Internet katalogy günde 24 sagat işleýär. Sargytlary gaýtadan işlemek, maglumat goldawy we gowşuryş 9.00-dan 18.00-a çenli ýerine ýetirilýär. Internet katalog sargytlary gaýtadan işlenenden soň 24 sagadyň dowamynda tabşyrýar. 17.00-dan soň ýerleşdirilen sargytlar ertesi gün işlener.

4.7. Internet katalogynyň maglumat goldawy Müşderiden satyn alyş barada islendik maglumatlary soramaga haklydyr.

4.8. Internet katalogynda berilýän hyzmatlaryň bahasyny hasaplamak, saýtda görkezilen tertipde amala aşyrylýar. Mundan başga-da, yzygiderli müşderiler üçin arzanladyşlary kadalaşdyrmak hukugy şu Ylalaşyk bilen internet katalog hyzmatyna berilýär.

5. TARAPLARYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

5.1. Internet katalogy borçlanýar:

5.2. Kabul edilen iş dolanyşygynyň talaplaryny, şu Ylalaşygyň şertlerini we teklip elementlerini, oňa baglaşylan şertnamalary ýa-da goşundylary, şeýle hem bar bolsa internet katalogynyň işlemegi üçin tassyklanan Düzgünleri ýerine ýetirmäge.

5.3. Beýleki adamlaryň ulanyjy enjamlaryna, şol sanda Müşderileriň maglumat massiwlerine girmegine rugsat bermezlige.

5.4. Aşakdaky we käbir ýagdaýlarda Internet katalogy Müşderä hyzmat etmekden ýüz öwürmäge haklydyr.

5.5. Hyzmatdan ýüz öwürmegiň sebäpleriniň sanawy bolup biler, ýöne ýokardakylar bilen çäklenmän biler: - Internet katalog hyzmatynyň bilkastlaýyn aldawy ýüze çykarylanda; - satyn alnan zatlar we ş.m. barada üçünji taraplara maglumat ýaýradylmagy; - Internet katalog hyzmatyna abanýan howplaryň islendik görnüşinde; - hyzmata zyýan bermek, hatda ujypsyz, şeýle hem zyýan bermek synanyşyklary ýüze çykarylanda; - internet katalog hyzmaty barada ýalan maglumatlary ýaýradylanda; - dürli flud görnüşleri ulanylanda: yzygiderli flud, nik flud, smile flud, waýp we ş.m. hyzmatyň islendik aragatnaşyklary, şol sanda dolandyryş, maglumat goldawy we ş.m. - dürli aragatnaşyklardan birnäçe adamdan bir şahsy ýa-da edara görnüşli tarapyň ýüz tutmagy; - töhmet, şol sanda, internet katalog hyzmaty bilen islendik hyzmatdaşlyk hakynda maglumat alnanda.

5.6. Hyzmatdan ýüz dönderilen ýagdaýynda: - sahypa hyzmaty islendik mesele boýunça maslahat bermegi bes edýär; - kategoriki görnüşde maglumat goldawy berilmeýär; - täze satyn almalary gadagan etmek üçin çäreler görülýär.

5.7. Müşderiniň şu aşakdakylara hukugy bar:

5.7.1. Şu Ylalaşyk boýunça Internet katalog hyzmatynyň Hyzmatlaryna we köpçülige hödürlenýän elementlere islendik üýtgeşmeler barada zerur maglumatlary almaga;

5.7.2. Beýleki tarapyň degişli hyzmatlary bermegi üçin eden çykdajylarynyň tölenmegi bilen şu Ylalaşygyň ýerine ýetirilmeginden islendik wagt birtaraplaýyn ýüz öwürmäge.

5.8. Müşderiniň şu Ylalaşyk boýunça hukuklary we borçlary beýleki tarapyň deslapky ýazmaça razylygy bolmazdan başga adamlara geçirilip bilinmez.

5.9. Müşderä diňe bir internet katalogynyň şertnamasyny däl, eýsem öndürijiler şertnamalary tarapyndan satyn alnan harytlaryň her kategoriýasyny hem ýerine ýetirmek tabşyrylýar. Mundan başga-da, Müşderi bu şertnamalar bilen özbaşdak tanyşýar.

5.10. Müşderi satyn alnan harytlary alandan soň Ylalaşygyň ylalaşylan şertlerini ýerine ýetirmäge borçludyr. Maglumat goldawy, şol sanda internet katalogy bilen aragatnaşyk prosesi, diňe saýtyň sahypalaryndaky aragatnaşyklar üçin berlen maglumatlaryň esasynda amala aşyrylýar.

5.11. Taraplar, islendik aragatnaşyk serişdesi, şol sanda internetdäki tehniki näsazlyklar, aragatnaşygyň kesilmegi, hosting problemalary, spama garşy filtrler we beýleki sebäpler bilen habar ibermezlik üçin jogapkärçilik çekmeýärler.

6. FORS-MAŽOR

6.1. Taraplar şu Ylalaşyk boýunça borçnamalary doly ýa-da bölekleýin ýerine ýetirmedikleri üçin jogapkärçilikden boşadylýar, eger şeýle şowsuzlyk ýeňip bolmajak ýagdaýlar sebäpli ýüze çykan bolsa, ýagny: tebigy betbagtçylyklar, uruş, gabaw, Taraplaryň bu borçnamalaryň ýerine ýetirilmegine täsir edýän hereketleri, beýleki ýeňip bolmajak ýagdaýlar. Bu ýagdaýda şu Ylalaşyk boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek möhleti şeýle ýagdaýlaryň işleýän wagtyna görä yza süýşürilýär.

6.2. Ýeňip bolmajak ýagdaýlar Taraplaryň täsir edip bilmeýän we ýüze çykmagy üçin jogapkärçilik çekmeýän wakalary öz içine alýar.

6.3. Ýeňip bolmajak ýagdaýlar döwürde we jogapkärçilikden boşadylýan beýleki ýagdaýlarda Taraplaryň borçnamalary togtadylýar. Bellenen möhletde borçnamalary ýerine ýetirmezlik üçin sanksiýalar ulanylmaýar.

6.4. Şu Ylalaşyk boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirip bilmedik Tarap, buýrugy gaýtadan işläninden soň 24 sagadyň dowamynda ýokardaky ýagdaýlaryň ýüze çykmagy barada beýleki Tarapa habar bermäge borçlydyr.

7. TARAPLARYŇ JEDELLERI

7.1. Şu Ylalaşyk ýa-da oňa bagly bolup biljek ähli jedeller we düşünişmezlikler Taraplar tarapyndan gepleşikler arkaly çözülýär. Ýüze çykýan ähli düşünişmezlikler hyzmat düzgünleriniň çäginde çözülip bilner.

8. YLALAŞYGYŇ DOWAMLYLYGY

8.1. Bu Ylalaşyk hasaba alnan, satyn alnan we / ýa-da Ylalaşygyň mazmuny bilen tanyşan pursatyndan güýje girýär. Teklipiň netijesi, Müşderiniň hyzmat şertleri, internet katalog ulgamynyň işleýşi bilen doly tanyşandygyny, Internet katalog web sahypasynda beýan edilen hyzmatlaryň netijesini gazanmak üçin şertsiz laýykdygyny ykrar edýändigini aňladýa. Bu Teklipi doly we şertsiz kabul etmek bilen. Ylalaşygyň şertleri doly we gürrüňsiz kabul edilýär. Teklipiň kabul edilmegi, görkezilen Ylalaşygyň çäklerinde ylalaşyk gatnaşyklaryny döredýär.

9. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

9.1. Ylalaşygyň bu şertleri Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda dolandyrylýar we düşündirilýär. Bu hukuk resminamasynda düzgünleşdirilmedik meseleler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çözülmelidir.

9.2. Bu şertnama türkmen dilinde düzüldi we şu Ylalaşygyň ähli taraplarynyň tanyşmagy hökmanydyr.

9.3. Bir sebäbe görä, Ylalaşygyň şu şertleriniň bir ýa-da birnäçesi nädogry ýa-da durmuşa geçirip bolmajak hasap edilse, bu galan düzgünleriň güýjüne ýa-da ulanylmagyna täsir etmeýär.