Iner Kerveni
shopping_cartcompare_arrows0

Iner Kerveni

«Iner Kerveni»

"Iner Kerveni" 2019-njy ýylda ilkinji bolup Türkmenistanda gaplaýyş poliester lentasyny (gaýyş lentasy) öndürip başladyk. Lenta häzirki zaman enjamlarynda öndürilýär, önümler kepillendirilýär we hil standartlaryna laýyk gelýär. PET lentasyny öndürmek üçin ulanylýan çig mal, ýokary hilli önümleriň köp görnüşini öndürmäge mümkinçilik berýär.

PET lentasynyň peýdalary

Pes uzalma: ýokary öndürijilikli PET lentasy. polipropilen lenta bilen deňeşdirilende bary-ýogy 1/6 gatnaşygy bar we has uzak wagtlap dartgynlylygy saklaýar.

Biz we siziň işiňiz üçin aýrylmaz hyzmatdaş bolarys.

PET lentasy näme?

Bütin dünýäde giňden ulanylýan häzirki zaman we amaly gaplama materialy. Ýokary güýç, täsir ýüklerine garşylyk, agressiw gurşaw, plastisit we ýeňillik dürli pudaklarda metallurgiýa enjamlaryny, gurluşyk materiallaryny, durmuş enjamlaryny, agaç önümlerini, kerpiçleri, pagta ballaryny we beýleki önümleri gaplamak üçin ulanylýan bu köpugurly materialyň esasy häsiýetleridir. Howpsuz daşamagy ýa-da saklamagy üpjün etmek üçin önümi berkitmek bilen ýumşak we çydamly bir zat ulanylýar.

iner logo

Gowy hilli PET gaplaýyş lentasy

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ulanmak üçin amatly
  • Tygşytly
  • Gowy howa garşylygy