IT-hyzmatlary
shopping_cartcompare_arrows0

IT-hyzmatlary

Arassa Nusga

Arassa Nusga, hünär işjeňliginde täze bilimlere we başarnyklara bolan isleg bilen birleşýär. Pikirlerimiziň ähli kompaniýa üçin täze mümkinçilik bolup biljekdigine düşünip, adaty çäkleri ýeňip geçip, pikirlerimizi durmuşa geçirýäris, şonuň üçin adaty tejribämiziň üýtgemeginden gorkmaýarys. Hünär we şahsy öz-özüňi ösdürmäge çalyşýan, kärdeşleri bilen bilim paýlaşýan işgärlere ýokary baha berýäris. Bir toparyň diňe birnäçe adamdan has köpdügine ynanýarys.

Web-sahypalary döretmek

Internet tehnologiýalarynyň adamlaryň durmuşynda ähmiýeti şeýle bir artdy welin, web sahypasynyň döredilmegi işewürligi ösdürmek üçin zerur şertdir. Başlangyç telekeçiler üçin ilki bilen öz işini yzygiderli sargytlar bilen üpjün etmeli - munuň üçin web sahypasyny döretmegi teklip edýäris. Sahypany ösdürmek, tehniki aýratynlyklara razy bolmak, sahypanyň gurluşyny we maglumat bazasyny dizaýn etmek ýaly etaplary öz içine alýan hyzmatdyr.

arassa nusga logo

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Web döretmek
  • Sahypanyň wizit kartasy
  • Maslahat
Tel.
+993 61 648605
E-mail
Web
Goşmaça