Kaskad Wood Glass & Metal Tehnology
shopping_cartcompare_arrows0

Kaskad Wood Glass & Metal Tehnology


KASKAD


KASKAD içerki pudagyň öňdebaryjydyr we bazara iň täze binagärlik we içerki çözgütleriň güýçli önüm çyzygyny hödürleýär.

Kaskad bazarda 1999-njy ýyldan bäri işleýär.

20 ýyllap işlemek bilen, kompaniýamyz müşderileriň öňünde ygtybarly işewür hyzmatdaş hökmünde abraý gazandy. Şeýle hem, işiň hiline we biziň bilen işlemegiň yzygiderli peýdalaryna baha berjekdigiňize ynanýarys.

Kaskad kompaniýasy, dünýäňizi has ýagty, has owadan, has gyzykly edip biljek aýna, mebel we metal önümleriniň ygtybarly we ýokary hilli önümidir.

Kaskad ýerli we halkara bazarlara önüm öndürýär. Satuw geografiýasy dünýäniň takmynan 5 ýurduny öz içine alýar.

Kompaniýamyz dürli çylşyrymly we dürli ugurlarda 1000-den gowrak taslamany tamamlady.

Içerki zatlary döretmek ýa-da aýnadan, mebelden we islendik çylşyrymly metaldan bezemek görnüşi “Kaskad” kompaniýasyndan sargyt edilip bilner.


Hyzmatlary

Eltip bermek Kaskad gowşuryş hyzmaty bilen wagt tygşytlaň. Sargydyňyzy derrew öýüňize ýa-da ofisiňize ibereris.

Ölçemek/ gurmak/ gurnamak Tejribeli hünärmen ähli zerur ölçegleri eder.

Meýilnamalaşdyrmak/ Dizaýn Içeri jaýyňyzyň ýüzi! Iň wagşy pikirleriňizi durmuşa geçirmäge kömek ederis.

Aýnadan we metaldan önümler Aýnadan ýasalan önümler ýokary estetika, çydamlylyk, ygtybarlylyk we rahatlyk, tehniki hyzmatyň we idegiň aňsatlygy bilen tapawutlanýar. Ýaşaýyş jaýy we ofis ýerleri üçin amatly islendik stil we içerki görnüşe ajaýyp laýyk gelýär.

Egri aýna ofis bölümleri. Çarçuwaly aýna. Aýna bölekleri. Awtomatiki gapylar. Mozaika birleşiji. Kesilen çarçuwadaky aýnalar. Aýazly aýna bilen duş kabinalary. Süýşýän gapylar bilen UV çap edilen duş kabinalary. Burç duşlary. Aýna gapylar. Bezegli äýnek. Bagetde mozaika. Aýna şarlawuklar. Surat çap etmek bilen süýşýän şkaf. Mat nagyşly şkaf. Aýna aýnalar bilen süýşýän şkaf. Aýna gapylar. Aýna gapylary süýşürmek. Aýna basgançaklar. Aýna tekjeler.

Öý üçin mebel Mebel, öýlerimiz hiç wagt rahat we amatly bolmaz. Theagdaýyň aýrylmaz häsiýetidir.

Çagalar otaglary. Bezegli deri abzallary. Telewizor diwarlary. Uky toplumlary. Aşhana toplumlary. Şkaf ulgamlary

Poslamaýan polatdan önümler Hünärmenlerimiz tarapyndan öndürilen poslamaýan polat önümleri, hususy jaý bolsun, jemgyýetçilik binasy bolsun we ş.m. içerki umumy stiline laýyk gelýän ygtybarly, ulanmaga aňsat gurluşlardyr.

Köçe diwarlary. Çyzykly relsler. Aýna bilen köçeler. Turniketler. Çyzykly demir ýol Basgançaklar

Işewürlik üçin mebel Diňe işgärleriň öndürijiligi bilen çäklenmän, ofise gelýän müşderileriň kompaniýa baradaky pikiri hem ýokary hilli amatly we amaly mebelleriň saýlanmagyna baglydyr.

Bezegli diwar bilen örtülen. Nagt stollary we terminallary üçin mebel. Ofis mebelleri. Kabul ediş stollary. Mahabat pawilionlary. Toý zalynyň bezegi. Sergi pawilionlary. Butikler üçin mebel. Mebel satyn alyň. Studiýanyň bezegi

Mahabat önümleri Mahabat önümleri kompaniýany gaty ses bilen yglan etmegiň we potensial müşderileriň toparyny giňeltmegiň kepillendirilen usulydyr. Häzirki wagtda Kaskad 10-dan gowrak mahabat önümini hödürleýär - klassikadan iň döredijilige çenli.

kaskad logo

Metaldan, aýnadan ýokary hilli önümler

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ramasyz aýna goýmak
  • Aýnaly gapylar
  • Bagetde mozaýka