Категория Ресторанам
shopping_cartcompare_arrows0

Restoranlar üçin

antiseptiki
batareyki
bumajnaya produksiya
bumajnaya produksiya
bytovaya himiya
gubka skrebok
hoz tovary
jidkoye mylo
musornye pakety
odnorazovaya posuda
osvejitel vozduha
perchatki
plastikovye stakany
produkty pitaniya
steklyannaya poduda
svetodiodmye lampy

Aýratynlyklar

                                  Näme üçin Dukanym saýlamaly?

Iň oňat bahalar we tassyklanan öndürijiler
Dürli kategoriýalaryň uly seçimi
Satyn almak üçin wagt tygşytlamak
Islendik amatly töleg usuly üçin bahalar
Türkmenistanyň 6 şäherinde eltip bermek
Mugt hyzmat
  1. Sargyt üçin iň pes baha goýulanmy?

  Sargydyňyzy almak üçin iň pes baha ýokdur. Sargydy çykarylyp berilýän ýerden, öz harydyňyzy alyp bilersiňiz. Mugt eltip berme hyzmaty üçin sargydyňyzyň bahasy azyndan 100 manat bolmaly.(Giňişleýin maglumaty sahypamyzda "Eltip berme" ýerinde görüp bilersiňiz.)

  2. Näme üçin käbir harytlary aýratyn ýa-da bir sanysyny saýlamak mümkinçilik bermeýär, diňe paketlerde ýa-da gutularda?

  Käbir harytlar bölünmeýän usulda gelýär.(Mysal üçin pizza üçin korobka 100-dan gelýär). Arassaçylyk düzgünini berjaý etmek üçin beýle gaplamany açyp bilmeris. Şeýle ýagdaýda, Siz gaplamany görlezilen mukdary boýunça saýlap bilersiňiz. (Mysal üçin: pizza üçin korobka 100 sn.) Size amatly bolar ýaly, her harydyň maglumat kartoçkasynda, mukdary boýunça bahadan alyp bilersiňiz.

  3. Welaýatlara eltip bermek üçin, sargydyň pes bahasy näçe bolmaly?

  Ýurdumyzyň 5 uly şäherinde biziň şahamçamyz bar. Şonuň esasynda sargydyňyz mümkin boldugyça çalt eltip berler. Esasy çykýan harytlaryň ýeri Aşgabat şäheriniň ammarynda çykýar. (Giňişleýin maglumat üçin sahypamyzyň "Eltip berme" ýerinde görüp bilersiňiz).

  4. Näme üçin sahypada käbir harytlarda "Bahasyny soraň" diýen ýeri bar.

  Sahypamyz, gönümel ammaryň maglumat bazasy bilen birikdirilen we dogry maglumaty ýüze çykarýar. Şonuň üçin sahypada bar bolan harytlary görüp bliersiňiz. Ammarda bar bolan harytlar gün-günden täzelenýär. Eger-de gerek bolan harydyňyz ýok bolsa, onda ýakyn aralykda çykyp biler. Harytlaryň haçan geljekdigini ýa-da çykjakdygyny B2B maslahatçylardan bilip bilersiňiz. Habarlaşmak üçin, sahypamyzda "Habarlaşmak" diýen ýere giriň.

  5. Sahypada maglumatlar nähili derejede dogry?

  Sahypamyz we maglumat bazasy birikdirilen, bahalaryň üýtgemegi ýa-da harydyň sanawy täzelenip durýar. Soraglaryňyz ýüze çykan wagtynda maslahatçymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

pomosh pri poiske tovara