Arassa Nusga
shopping_cartcompare_arrows0

Arassa Nusga


"«Arassa Nusga»"

Kärhanalarda ISO standartlaryň girizmegi: ISO sertifikatlary, iş akymyny, maddy çeşmeleri, çeşmeleri we beýleki önümçilik amallaryny goşmak bilen bir kompaniýanyň dolandyryş işlerine gözegçilik we barlag etmeklige gönükdirilen belli bir düzgünlerdir. ISO şahadatnamasyny almak size aşakdaky mümkinçilikleri berýär:

 • kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak;
 • guramany täze derejä çykarmak;
 • halkara gatnaşyklaryny ösdürmek;
 • döwlet we hususy tenderlere gatnaşmak;
 • sarp edijileriň we bäsdeşleriň öňünde kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmak;
 • dolandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak;
 • pes hilli ýa-da kemçilikli harytlar bolan halatynda kompaniýanyň ýitgilerini azaltmak we optimizirlemek;
 • kärhananyň özüne maýa goýum çekijiligini ýokarlandyrmak.
 • ISO 50001.Energiýa dolandyryş ulgamy: Energetika ulgamlaryny dolandyrmak üçin döredilen we energiýa dolandyryş ulgamyny gurmak, ornaşdyrmak, hyzmat etmek we kämilleşdirmek üçin talaplary kesgitleýän ISO 50001 standarty, maksady yzygiderli gowulaşmagy gazanmak üçin bir gurama yzygiderli çemeleşmäge rugsat bermekdir. energiýa netijeliligi, energiýa howpsuzlygy we energiýa sarp edilişi ýaly güýç ulgamy. Amatly: energiýa pudagy we senagaty bilen meşgullanýan guramalar.

  ISO 22000.Azyk önümleriň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy: ISO 22000 iýmit, öndürijileri, haýwanlar üçin iýmit önümleriniň öndürijileri, daşama, saklama we paýlaşdyrma hyzmatlaryny ýerine ýetirýän edaralary, enjamlary, arassalaýjylary, zyýansyzlaşdyryjy serişdelerini, gaplama materiallary we iýmit önümleri bilen gatnaşykda bolýan beýleki materiallaryň üpjün edijileri ýaly iýmit ulgamynda iýmit önümleriniň howpuny siziň gözegçilik astynda saklamaklyk ukybyňyzy görkezýän iýmit önümleriniň howpsuzlygy bilen netijeli dolandyryş ulgamyny saklaýar. Ol interaktiw aragatnaşygy, ulgamy dolandyryşy, HACCP başlangyç programmalaryny we kadalaryny öz içine alýar. Amatly: agrosenagat toplumynyň guramalary, ulag kompaniýalary, ammarlar, taýýar azyk we ýarym taýýar önüm öndürijiler.

  ISO 9001.Hil dolandyryş ulgamy: Netijeli iş dolandyryşyny goldaýar, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmaga we önümiň / hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga kömek edýär. Amatly: müşderiniň kanagatlylygyny we işgärleriň höwesini ýokarlandyrmak isleýän islendik gurama.

  ISO 14001.Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy: ISO 14001 - guramalara daşky gurşawyň goragy boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmeklige we daşky gurşawyň hakyky ösüşlere ýetilýändigi barada müşderilere habar bermäge mümkinçilik berýän dolandyryş ulgamydyr.Amatly: senagat kärhanalary.

  ISO 45001.Zähmet goragyny we tehniki howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy: ISO 45001 zähmet goragyny we tehniki howpsuzlygyny dolandyryşyň ulgamyna pes talaplary resminama bilen esaslandyrýar we size betbagtçylykly ýagdaýlaryň nola barabar derejesine ýetmeklige ýardam eder. Bu standartlar edaralara öz abraýyny galdyryp, öz howp-hatarlaryny gözegçilik astynda saklamaklyga ýardam edýärler. Amatly: abraýyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda howplaryna we töwekgelçiliklerine gözegçilik etmek isleýän islendik gurama.

  arassa nusga logo

  ISO standartlaryň girizmek

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • ISO 50001.Energiýa dolandyryş ulgamy
  • ISO 9001.Hil dolandyryş ulgamy
  • ISO 14001.Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy
  Tel.
  +993 61 648605
  E-mail
  Web