Lotta Line
shopping_cartcompare_arrows0

Lotta Line

Lotta Line

Call-centre Lotta-Line bu Lotta Business Group-yň köpugurly bir bölegi bolup, we birnäçe proýektden ybaratdyr. Şonuň üçin biziň bilen hyzmatdaşlykda iň soňky çözgüt alarsyňyz, oňa esaslanýar: baý tejribe, maglumatlaryň giň topary, bilim. Diňe uzakdaky aragatnaşyk merkeziniň hyzmatlaryna mätäç aýry-aýry kompaniýalar üçin taýýar çözgütleri tapjak hünärmenlerimiziň ussatlygy, şeýle hem operatorlaryň autsorsing bazasyny giňeltmäge taýyn uly aragatnaşyk merkezleri üçin.

Biziň taraplarymyz

Gelýän jaňlar Çalt kabul etmegi we gaýtadan işlemegi üpjün etmek üçin zerur hünärli operatorlarymyz bar.

Gidýän jaňlar Habar bermek üçin gidýän jaň etmek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, iň oňat çözgüt ulanmak bolar.

Tehniki goldaw Kompaniýamyz hyzmatlaryň hiline gözegçilik eder, gözlegleri geçirer we maglumat bazasyny täzelär.

lotta line logo

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Gyzgyn liniýa
  • Tele-marketing
  • GIdiş jaňlar
Tel.
+993(12)75-47-99
E-mail
Web
Giňişleýin