Mahmal DG
shopping_cartcompare_arrows0

Mahmal DG

Mahmal DG

Türkmenler toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürijiler, şol sanda: toprak kondisionerleri, metabolik ösüş işjeňleşdirijileri we tebigy gum turşulyklaryndan öndürilen ekin hilini optimizatorlary.

Gum turşulyklarynyň çeşmesi

BIOGUMUS ÖSÜMLIKLER ÜÇIN SUWUK GÖRNÜŞLI UDOBRENIÝE

Verm-Bio topragyň hasyllylygynyň peselmegi, dehumizasiýa we humus deňsizligi, ýokumly maddalaryň ösmegi we öndürilmegi, yz dökünleri, biologiki ösümlikleri goramak önümleri bilen baglanyşykly daşky gurşaw meselelerini çözmäge ýöriteleşendir.

Görüşi

Innowasiýa, ekologiýa taýdan arassa, tygşytly toprak we ösümlik taýýarlyklarynda öňdebaryjy bolmaga çalyşýarys we agrosenagat bazaryny ýokary öndürijilikli önümler we hyzmatlar bilen yzygiderli üpjün edýäris, iň pes bahadan iň ýokary bahany almaga mümkinçilik berýär.

Wezipe

Oba hojalygynyň öndürijileri tarapyndan talap edilýän innowasiýa döretmek, toprak we ösümlik iýmitlenmegi babatynda tygşytly çözgütler, fermalaryň öndürijiligini ýokarlandyrmaga we biorasiýa çeşmelerini ulanmagyň talaplaryna laýyk gelmäge gönükdirilendir.

Daşky gurşawy goramak, topragyň hasyllylygyny dikeltmek, organiki ekerançylyk ýörelgelerinde ekin ösdürip ýetişdirmek ideýalaryny öňe sürmek.

Dünýäde ösdürilip ýetişdirilýän esasy ekinleriň önümçiligini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin gözleg merkezleri, bilim edaralary, daýhan birleşikleri we önümçilik kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk.

Ulanylmaýan marginal ýerleri ösdürip ýetişdirmek we tükenen we tehnologiki taýdan bozulan ekin meýdanlaryny ekologiki taýdan dikeltmek meselelerine çözgüt gözläň.

Daýhanlaryň, agronomlaryň, agrosenagat guramalarynyň hünärmenlerini taýýarlamak, maslahat bermek, iň oňat tejribeleri, bilimleri, ylmy ösüşleriň netijelerini paýlaşmak we oba hojalygynyň has öndürijilikli, çykdajyly ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýän taýýar çözgütleri hödürlemek arkaly hünärlerini ýokarlandyrmak- täsirli dereje.

Täze pudaklarda iş ýerleri döretmek ýa-da dökün pudagyndaky iň soňky nou-hau ulanyp, toprak we ösümlik iýmitlenmegi üçin ýokary tehnologiýaly önüm öndürmekde bar bolan oba hojalygy kärhanalarynyň işini giňeltmek arkaly dünýädäki oba hojalygynda iş derejesini ýokarlandyrmak; önümçilik.

Nyşany

Dermanlary sintetiki komponentler bilen çalşýan organiki önümleri ösdürip, oba hojalygynyň öndürijileriniň barha artýan zerurlyklaryna durnukly oba hojalygynyň çözgütlerini bermek.

Meselesi

Her önümi döredenimizde özümiziň öňümizde goýýan esasy wezipelerimiz: ekinleriň öndürijiligini ýokarlandyrmak Ekilen ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak Ekologiýa taýdan arassa iýmitiň döredilmegine kömek etmek Adamlaryň saglygyna üns beriň

Işgärler

Kompaniýanyň esasy önümçilik, ylmy bölüm (toprak agrohimiýasy, agronomiýa, ekologiýa, mikrobiologiýa), satuw we marketing ösüş strategiýalaryny meýilleşdirmek we birleşdirmek bölümi, logistika bölümi, hil gözegçiligi bölümi ýaly hünärmenler toparydyr, her etapda kompaniýanyň işini iň ýokary derejede kepillendirýän innowasiýa ösüş bölümi we ş.m. Hünärmenlerimiz, hünär derejelerini ýokarlandyryp, yzygiderli taýýarlyk görýärler.

Mahmal DG logo

Harytlary we hyzmatlary

TÜRKMENABAT, TÜRKMENISTAN

  • Logistika
  • Antiseptikler