Мир батареек
Мир батареек

Мир батареек

Batareýi nädip saýlamaly?

Batareýalaryň deňeşdirilende arzanlamagyna garamazdan, adaty batareýalary ulanýarys. Köplenç alyjylar bir prinsipi berjaý edýärler - näçe gymmat bolsa, şonça gowy. Şeýle-de bolsa, batareýanyň tehniki parametrlerini öwrenmek we hersinde baha belligini kesgitleýän zady anyklamak peýdaly bolardy. Bu materialda batareýalaryň we tehniki görnüşleri barada has jikme-jik gürleşeris aýratynlyklary.

Dizaýn aýratynlyklary

Ilki bilen, terminologiýa nukdaýnazaryndan batareýalar hakda gürleşýändigimizi belläris. Batareýa yzygiderli birikdirilen batareýalar toparydyr. Şeýlelik bilen, adaty barmak AA ýa-da AAA modeline “galwanik batareýa” diýilýär, ýöne “krona” diňe batareýa, sebäbi içinde birnäçe batareýa birikdirilýär.

Düşünmek aňsatlygy üçin bu materialda köplere mälim bolan ady - “batareýa” ulanarys.

Batareýanyň dizaýnynda elektrolitiň ýerleşýän anody we katody bar. Tapawut, adatça, batareýanyň her bir görnüşiniň işleýşini kesgitleýän ulanylýan elektrolit görnüşinde bolýar.

Form-faktor. Satuwda dürli şekilli we ululykdaky batareýalary tapyp bilersiňiz. Ululyklary we görnüşleri- jemi 50-den gowrak forma faktorlary bar. Alyjylaryň iň köp ýaýran zatlary bilmegi ýeterlikdir dürli durmuş enjamlarynda ulanylýan modeller.

Gündelik durmuşda iň köp ýaýranlar "barmak" (AA) we "kiçi barmak" (AAA) - oýunjaklarda, uzakdan dolandyrmakda, çyralarda we beýleki enjamlarda ulanylýar. AAAA elementlerini planşet stillerinde, lazer görkezijilerinde we käbir Bluetooth nauşniklerinde tapyp bilersiňiz. "Thumbelina" (C) we "barrel" (D) çagalaryň umumy oýunjaklarynda, radio enjamlarynda we dürli görnüşli çyralarda durup biler. "Krona" (PP3) diňe bir durmuş enjamlarynda däl, eýsem lukmançylyk enjamlarynda, duýduryş ulgamlarynda we radio elektronika enjamlarynda hem duş gelýär.

Form faktoryny saýlanyňyzda hemme zat gaty ýönekeý - gadjetde ulanylýan batareýanyň görnüşini almaly.

VARTA brendi

varta history

"VARTA" ady "Germaniýada öndürilen" belligi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr, bu bolsa bütin dünýäde 130 ýyldan gowrak wagt bäri baha berýän ýokary hilli we hünär ussatlygy bilen manydaşdyr. Germaniýada ýeke-täk batareýa öndürijisi hökmünde, korporatiw gymmatlyklarymyza wepaly bolmak bilen, ýurdy ajaýyp iş ýeri hökmünde bahalandyrmagy dowam etdirýäris. Iň esasy zat, müşderilerimiziň bize bolan ynamyny dowam etdirmegini isleýäris diýýäris:

VARTA ÖÝJÜKLI ENJAMLARDA ENERGIÝANY SAKLAMAKDA ÖŇDEBARYJYDYR.

Esasy batareýalar, batareýa güýçlendirijileri, çyralar ýa-da göçme elektrik üpjünçiligi bolsun, önümlerimiz sarp edijilerde gaty meşhur. Bularyň hemmesi güýçli, tejribeli we agzybir toparyň tagallasy bilen, elmydama müşderiniň nämä mätäçdigini anyklamaga we köp sanly batareýany ulanyp, zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýar.

DÜNÝÄNIŇ ÄHLI ÝERINDE HILINE YNANYP BOLAR

VARTA halkara arenasynda esasy batareýa öndürijisidir. Germaniýa, Awstriýa we Şweýsariýa, beýleki Ýewropa ýurtlary ýaly bazarlarda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ilki bilen önümlerimiziň yzygiderli ýokary hilli bolmagy sebäpli. Biziň üçin “Germaniýada öndürildi” diňe bir söz däl, hiliň ygtybarly möhüri we däp-dessuryň bir bölegidir.

Energizer brendi

energizer history

Bu kompaniýa, “Eveready Alkaline Power Cell” -iň adyny 1980-nji ýylda “Energizer” diýip üýtgeden “Eveready Battery Company” tarapyndan esaslandyryldy. 1986-njy ýylda esasy kompaniýa Union Karbid “Eveready Battery” -ni Ralston Purina satdy. 2000-nji ýylda Ralston “Eveready” -dan ýüz öwürdi we bu kompaniýa Nýu-Yorkork şäheriniň biržasynda “Energizer Holdings, Inc.” diýilip sanawyna girizildi.

Düýbi merkezi ABŞ-nyň Missuri ştatynyň Sent-Luis şäherinde ýerleşýän “Energizer Holdings Inc.” dünýädäki ilkinji batareýalary we göçme yşyklandyryş önümlerini öndürijilerden biridir we dünýäde tanalýan Energizer, EVEREADY, Rayowac we VARTA markalary bilen wekilçilik edýär.

Energizer, şeýle hem A / C Pro, Armor All, Bahama Co., ýaly markalardan awtoulag atyrlaryny we daşarky önümleri öňdebaryjy dizaýneri we satyjydyr.

Sarp ediş önümleriniň global paýlaýjysy hökmünde biziň wezipämiz, sarp edijilere we müşderilere has gowy hyzmat etmek bilen öz kategoriýalarymyzda öňdebaryjy bolmakdyr.

Panasonic brendi

panasonic history

1918-nji ýylda Konosuke Matsusita Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works kompaniýany döretdi. Soňunda Panasonic dünýä belli korporasiýa boldy. Ilkinji döreden önümi: lampaly ştepsel. Şol döwürde elektrik togy jaýlaryň içini ýagtylandyrmak üçin niýetlenilip, energetiki kompaniýalarda togyň ýagtylyga sarp edilmegi arzan görnüşde bolupdyr. Şonuň üçin käbir enjamlar elektrik toguny uly göwrümde sarp edýan bolsa, olary lampadan çykýan simlere birikdirdiler. Işiň ilkinji ýyllarynda kärhananyň assortimentinde birikdirijiler, teýler, adapterler, uzaldyş şnurlary we gündelik durmuşda peýdaly beýleki elektrik önümleri ýaly döredildi.

1954-nji ýylda Ýaponiýada ilkinji metaldan ýasalan batareýalar öndürildi. Beýleki markalar bilen şertnama baglaşmaga mejbur bolup önümçilige tehniki goldaw üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar, Matsushita Gury Cell Corporation Amerikan öndürijilerinden tehnologiýalary ornaşdyrmak pikirinden ýüz öwürdi. Gözleglere we ösüşe ünsüni jemläp, öz önümçilik prosesini kämilleşdirip, kompaniýa öz tehnologiýalaryny ulanyp dünýä derejesindäki önümleri ösdürmek syýasatyny alyp bardy. Ähli materiallar we komponentler yzygiderli hilini üpjün etmek üçin içerde öndürilýär. Önümi ösdürmekdäki bu tagallalaryň netijesinde Natoinal Hyper batareýalaryň döremegine geldi.

Bazaryň ösüşine jogap hökmünde Hyper batareýasynyň ömrüni iki esse köpeltmek netije geldi. Ululyk çäklendirmelerini we himiýa kynçylyklaryny ýeňip geçip, 1963-nji ýylda inžinenerler yssy, sowuk we çygly şertlerde ajaýyp ýerine ýetirýän öz-özüni akdyrýan we syzmaga çydamly “gudrat” batareýasyny öndürdi. Ululyk çäklendirmelerini we himiki düzümdäki kynçylyklary ýeňip, 1963-nji ýylda inženerler National Hi-Top, öz-özüni akdyrmaga we yssyda ajaýyp işleýän batareýasyny döretdi, bu batareý sowuk we çygly gurşawda gowy işleýşini görkezdi.

1973-nji ýylyň iýulynda, kompaniýanyň 55 ýyllygy mynasybetli, Konosuke Matsuşita ýerine ýetiriji geňeşçi wezipesinden çekildi. Kompaniýanyň dolandyrjakdygyny Arataro Takahashi mälim etdi. Bu dabarany ýatlamak üçin kompaniýa Ýaponiýanyň her prefekturasynda umumy bahasy 5 milliard ýen bolan sosial üpjünçilik taslamalaryna hemaýat etdi.

1980-nji ýyllarda Konosuke kitap ýazýar, dürli esaslary döredýär, dürli uniwersitetlerden hormatly doktorlyk derejesini alýar, Ýaponiýanyň hökümetinden we beýleki ýurtlardan iň ýokary baýraklary alýar we birnäçe daşary ýurt saparlaryny edýär.

Döredijiniň kesgitlän ýörelgelerine eýerip, “Panasonic Energy” topary geljege seredýär we dürli energiýa pudaklarynda tehnologiki çözgütleri hödürläp, innowasiýa önümlerini döretmegi maksat edinýär.Elektrik enjamlary üçin litiý-ion batareýalary ýaly; garaşsyz elektrik üpjünçiliginiň ätiýaçlyk çeşmeleri; Aýry-aýry ýerlerde ýaşaýan adamlar üçin aýratyn möhüm bolan durmuş enjamlaryny elektrik bilen üpjün etmek üçin gün energiýasyny ýygnamak we saklamak ulgamlaryny ösdürmekdir. Öý hojalygynyň durmuşyny üpjün etmek üçin serişdeleri tygşytly ulanmak üçin tehnologiýany ornaşdyrmak bilen, energiýa tygşytlaýan “akylly” şäherleri döretmek; kosmosda ulanmak üçin ýokary ygtybarly batareýa modullaryny öndürmek; häzirki zaman simsiz enjamlar üçin ygtybarly ýöriteleşdirilen batareýalar bilen üpjün etmekdir. “Panasonic Energy” häzirki adamlaryň, şeýle hem geljekki nesilleriň durmuş derejesini gowulandyrmak üçin edýär.