Brendiň taryhy
Brendiň taryhy

Brendiň taryhy

TARYHY: Kompaniýanyň RELOUIS ady italýan dilinde "Şa Louis" diýmegi aňladýar. Fransuz şasy Lui XIV hakda aýdýarys. Hut şol döwürde gözellik kult derejesine çykypdyr. Işgärleriniň hemmesi poroşok we reňk ulanmaga borçlydy, gowy terbiýelenen aýallar "marka" boldy. Şol döwürdäki Fransuz kazyýeti. “Relouis” brendiniň taryhy 20 ýyl mundan ozal, iki telekeçi, biri Italiýadan, beýlekisi Belarusdan muny ýada saldy we täze kosmetika kompaniýasyny döretdi, we oňa jaň etmek - RELOUIS. Bu, her bir aýalyň arzuwynyň hasyl bolmagyna mümkinçilik berýän aýgytly ädimdi.

Bu stereotipleri bozup biljek we Belarusda öndürilen bezeg kosmetika serişdeleriniň ünsi çekip biljekdigini subut eden hereketdi. Şeýlelikde, 1993-nji ýylda RELOUIS söwda belligi astyndaky ilkinji önümler döredildi.

HÄZIRKI: Assortiment sanawynda 600-den gowrak haryt bar we bezeg kosmetikasynyň ähli toparlaryny öz içine alýar.

Reňkleriň giň gerimi we yzygiderli täzelenýän kolleksiýalar.

GELJEGI: Geljege göz aýlamak, täze zady sypdyrmazlygy aňladýar, gözüňi ýumma, döredijilikli bol we ös. Iň gowusyny, özüne çekijisini saýlamaga, moda we meşhur bolmaga rugsat beriň. Islendik gözýetimi giňeltmek islegi toparymyzy pikir alyşmak we işewür gatnaşyklary berkitmek üçin täze hyzmatdaşlary gözlemäge iterýär.

“Relouis” brendiniň peýdalary

Kompaniýa bezeg kosmetika, dyrnak önümleri we esbaplary öndürmekde ýöriteleşendir. Bu aralyk, 600-den gowrak element bilen bezegiň ähli kategoriýalaryny öz içine alýar.

Önüm alyjylaryň arasynda isleg bildirýär, muny düşündirýär:
 • hili boýunça nemes we italýan öndürijileriniň çig malyny ulanmak arkaly önümler;
 • elýeterli bahadan;
 • harydyň baýlygy boýunça;
 • düzümi, saglyga howp salmaýan tebigy komponentleri goşmak bilen.
 • Vitex Brendi

  1990-njy ýylda hasaba alnan söwda belligi Bielita Vitex iki kosmetika kompaniýasy - Vitex CJSC we Belita JV LLC tarapyndan bilelikde eýeçilik edýär. "Witeks" CJSC-iň taryhy 1988-nji ýylyň awgust aýynda Belarusyň "Belbytsnab" respublikan bazasynyň esasynda "Belbytkomplekt" kärhanasynyň döredilmegi bilen başlandy. 1989-njy ýylyň Noýabr aýynda Belarus-Italiýa bilelikdäki "Belita" kärhanasy döredildi, esaslandyryjy Belarus tarapdan. CJSC "Witeks", we "J.V.F - Jivieffe AO" kosmetiki taýýarlyklary öndürmek üçin italýan kompaniýasyndan. Italiýa tarapy enjamlaryň we aýratyn kosmetiki önümleriň formulalarynyň üpjün edilmegini üpjün etdi, Belarus tarapy işgärleri we önümçilik desgalaryny üpjün etdi.

  1996-njy ýylyň 23-nji dekabrynda Belbytkomplekt CJSC korporasiýalaşdyryldy we 2002-nji ýylda Vitex CJSC hökmünde öz söwda belligi bilen gaýtadan hasaba alyndy. Iki kompaniýa hem iň ulusy boldy, ýurtdaky kosmetika kompaniýalary we diňe dürli kosmetika önümleriniň iň giň görnüşini öndürmeýär, şeýle hem, saç kesmek, gözellik we massa sal salonlary üçin hünär önümleriniň bir topary, şeýle hem agyz arassaçylygy önümleri, gündelik ulanmak üçin öý himiki serişdeleri.

  Häzirki wagtda CJSC VITEKS we JV BELITA LLC içerki kosmetika önümçiliginde, saça ideg etmek, gözellik salonlary, şeýle hem agyz arassaçylygy önümleri we gündelik öý himiki önümleri öndürmekde öňdebaryjydyr.

  Kärhanalar doly önümçilik siklini dolandyrýarlar: özboluşly formulasyny ösdürmekden, önümiň soňraky ösüşi bilen gaplama dizaýnyny döretmekden, kompaniýa dükanlarynyň we bölümleriniň paýlaýyş ulgamy arkaly önüm satmak üçin.

  Bielita Vitex markasy bilen kosmetiki önümler satylýar:

 • hünärli derini ideg etmek;
 • saça ideg etmek;
 • ýüze ideg etmek;
 • bedene ideg etmek;
 • ele ideg etmek;
 • aýaga ideg etmek;
 • deriniň üstüni günden goramak;
 • agyz boşlugyna ideg etmek;
 • erkekler üçin;
 • çagalar üçin;
 • ýetginjekler üçin;