Новинка! Mirato
Новинка! Mirato

Новинка! Mirato

Mirato 1960-njy ýyllarda ykdysady ösüşiň iň ýokary döwründe dünýä indi, täze şahsy ideg önümlerine bolan islegiň ýokarlanmagy bilen häsiýetlendirilýär. Kompaniýanyň prezidenti Korrado Rawanelli onlarça ýyllap dowam edýän we her gün millionlarça sarp edijiniň öýüne ýetýän üstünlikli önümleri döretmegi başardy. Saç üçin “Splend” -iň kömegi bilen jemgyýetiň ösmegine esas döredýär.

1980-nji ýylda Ilkinji ädim 1980-nji ýyllar Miratonyň ösüşinde möhüm tapgyr boldy: kompaniýa ýaşlar we aýallar üçin dürli atyrlarda şahsylaşdyrylan, amaly, täze dezodorantlaryň doly ugry bolan Malizia-ny işe girizdi. Bu açylyş, ilkinji gezek meşhur "Malizia profumo d'intesa" jylawyny görkezýän mahabat kampaniýasy bilen bilelikde alnyp barylýar. Üstünlik adatdan daşary, belli bir maksadyň kesgitlenmegi we her kim üçin amatly we elýeterli innowasiýa önümleri hökmünde çalt özüni tanatmakda şahsy ideg önümleriniň täze hataryna girdi.

1990-njy ýylda Ösüşi Innowasiýa we teklibi bölmek strategiýasyny dowam etdirip, 1990-njy ýyllarda Mirato bazara täze önüm çyzygyny we Malizia ýaly täze “saýawan” markasyny hödürledi. Tizlikde täze marka gaty meşhur boldy: Intesa. Şeýle hem bu ýagdaýda, uly potensiala eýe bolan täze bazar segmentini öz içine almak üçin gözleg geçirildi: Intesa Pour Homme, erkek tomaşaçylar üçin, esasanam alada edýän dinamik türgenler üçin ýörite döredilen ýüz we beden ideg önümleriniň ilkinji doly setiridir. Belli bir nyşanyň zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleriň doly toplumyny hödürlemek, pul üçin ajaýyp gymmaty, gaplamanyň amaly we özboluşlylygy, şeýle hem satuwy goldamak üçin mahabat gurallaryny giňden ulanmak, Intesa liniýasynyň derrew üstünlik gazanmagyny üpjün etmek.

1997-nji ýylda Mirato, erkek we aýal üçin gönükdirilen innowasiýa aýratynlyklary bolan ýüz dezodorantlarynyň hatary bolan Intesa Sex-Unisex-i işe girizdi.

1998-nji ýylda Mirato öz çägine iki sany täze şahsy ideg liniýasyny goşdy: Bon Bons Malizia, gaty ýaş gyzlar üçin ýörite döredilen ilkinji hajathana suwy, öň teklip edilmedik bazar segmenti we erkekler we aýallar üçin dezodorantlar Malizia Unisex, setir tekliplerini tamamlaýar Maliziýa.

Alyjylaryň maksatly diňleýjilerine gönükdirilen strategiýanyň kömegi bilen innowasiýa tehnologiýalary elýeterli bahalarda ornaşdyrylandygy sebäpli täze setiriň üstünligi gutulgysyz we gaty köp boldy.

Intesa liniýasynyň dessine üstünlik gazanmagy, amaly, asyl gaplama bilen birlikde hil bilen bahanyň arasynda iň oňat deňagramlylygy hödürläp, belli bir maksat toparynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň doly toplumyny üpjün etdi.

Mirato, müşderileriň arasynda meşhur marka bolan Malizia we Intesa markalarynyň portfelini kem-kemden giňeldýär, nemlendirijiler, antibakterial sabynlar, şahsy ideg bazaryndaky soňky tendensiýalara laýyk gelýän ýörite önümler.

2000-nji ýylda: Clinians, Benefit 2000-nji ýylyň dekabrynda Mirato şol döwürde beden ideg bazarynda giňden tanalýan Clinians söwda belligini satyn aldy.

Kliniki hünärmenler kosmetika bazarynda Mirato-ny görkezýär, kompaniýa köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, şeýle hem atyr dükanlary we dermanhanalar arkaly önümleri giňden ýaýradýar we mahabatlandyrýar.

2002-nji ýylda “Intesa Pour Homme” söwda belligi astynda “Vitacell” kosmetiki komponentlerini öz içine alýan önümleriň täze hatary başlandy. Vitacell kosmetika erkekleriň derisi üçin ýörite döredilen tebigy maddalardan.

2003-nji ýylda Mirato, Malizia X görnüşli, yzygiderli ösýän täze saç bezegi segmentini hödürleýär. Bu aralyk, aýratynlygyny aýratyn bellemegi halaýan ýaşlar üçin döredildi. 2004-nji ýylda X görnüşli çyzyk giňeldildi, assortiment köpeldi, mysal üçin, şampun, kondisioner we iýmitlendiriji saç maskasy - saçlary çylşyrymly bejermek üçin önümler goşuldy.

2009-njy ýylda Mirato Geomar söwda belligini satyn alýar. Geomar, ýörite ösen bedeni ideg önümleri (sellýulite garşy palçyklar, bedeniň skrablary we kremleri, ýüz önümleri…) bilen häsiýetlendirilýär.

2009-njy ýylda Mirato 1962-nji ýyldan bäri bazara çykan “Breeze” markasyny hem satyn alýar.

Ýokary hilli we täsirli bolmak bilen, “Breeze” önümleri, esasanam “Sykmak” dezodorantlary, atyr dezodorant segmentinde öňdebaryjy bolýar we bazara beýleki Mirato dezodorantlarynyň girizilmegine goşant goşýar.

Jebis toparyň güýji

MIRATO, Italiýanyň şahsy ideg we kosmetika bazaryndaky esasy toparyň biridir. Markalarymyz nirede bolsa, şolaryň biri esasy şahsy ideg we saç ideg bölümleriniň ýolbaşçylary bolup durýar.

Brendler

“Mirato” -nyň ösmegini we goldawyny dowam etdirýän markalar köpçülikleýin bazara gönükdirilendir. Iň meşhur kosmetika markalary: Malizia, Intesa, Mil Mil, Splend 'Ora-da Breeze, Benefit. Degişli bazarda belli we maksatly sarp edijileriň arasynda gaty meşhur.

2001-nji ýylda Mirato meşhur “Clinians” kosmetika markasyny satyn aldy. Şondan bäri kliniki önümler kosmetika bazarynda üstünlikli ösdürilip, öňe sürüldi.

Markalaryň şöhraty we abraýy kepillik we katalizator bolup hyzmat edýän Miratonyň esasy güýji soňraky üstünlikli ösüş we giň gerimdäki markalaryň hersinde önümleriň görkezilmegi çykýar.

Innowasiýa, çeýeligi, giň gerimi we dürlüligi

Mirato-nyň üstünligi, başyndan - 1960-njy ýyldan şu güne çenli kompaniýanyň bazardaky paýynyň we dolanyşygynyň yzygiderli ösmegine esaslanýar. Bu, kompaniýany öňe sürýän, hemişe üýtgeýän bazaryň mümkinçiliklerine uýgunlaşmaga we peýdalanmaga mümkinçilik berýän aýdyň görüşiň we telekeçilik ruhunyň netijesidir. Mirato ýokary çeýeligi we täzeligi arkaly her markasynda “kiçi spektrleri” ösdürmegi başarýar. Şol bir wagtyň özünde, bu kompaniýanyň bazaryň tendensiýalaryna gözegçilik edýändigine we sarp edijileriň önümleriň hili we bahasy baradaky talaplaryny diňleýändigine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Tehnologiýa yzygiderli maýa goýum, önümiň hiline yzygiderli üns bermek, güýçli distribýutorlar (lomaý satyjylar we satyjylar) bilen birleşip, Miratony iň köp şahsy ideg pudagynda möhüm we üstünlikli üpjün edijileriň hataryna goşdy. Ýokardaky strategiýalaryň hemmesi, dowamly ösüşimize we giňelmegimize ýol açýar.

MIRATO topary, ýerli we halkara bazarlarda mundan beýläk-de ösüş üçin mümkinçilikleri kesgitlemek bilen ähli ugurlarda ösmegini dowam etdirmekçi bolup durýar. Has talap ediji we oňat kanagatlandyrmak üçin markalaryň we önümleriň yzygiderli kämilleşdirilmegi habarly sarp edijiler rasionalizasiýa we täze markalary (zawodlary) edinmek bilen birlikde geljekde bazarda güýçli oýunçy üçin ýol açar.

Innowasiýa potensialy sebäpli Mirato, Italiýa bazarynda öňdebaryjy orny eýelemegi we ýokarda galmagy başardy, bu kompaniýanyň şahsy ideg bazaryndaky paýyny giňeltmegine mümkinçilik berdi. Ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahalaryny hödürlemek bilen, kompaniýa täze maksatly müşderileri özüne çekmegi başardy.