Egin-eşik dükany
Egin-eşik dükany

Egin-eşik dükany

Erkekler we aýallar, esasan aýallar. Baý bolan, moda, täze tendensiýalar, täze ýygyndylara düşünýänler, esasan uly şäherlerde ýaşaýarlar. Ýa-da kiçi şäherde ýaşap ýöne meşhur bolup hasaplanylýar. Olaryň ýaşy esasan baý adamyň aýaly 20 ýaşdan başlap, erkegiň ýaşy bolsa 70 çenli bolup biler.

Üns beriň! Käbir uly şäherde ýaşaýan satyn alyjylar öýünde geýip görmegi we şou rumdan almagy öwrenişen. Şonuň üçin diňe onlaýn sargyt edilmegi ýetmez.

Amatly bolar ýaly hödürlenýän harytlary birnäçe kategoriýalara bölüp bolar.

Birinjisi - egin-eşigiň görnüşi boýunça. Bu erkek, aýal, çaga eşikler (her kategoriýa ýene-de birnäçelere bölünýär. Mysal üçin aýal eşigi - köýnek, ýubka, kostýum we ş.m...). Hökmany ýagdaýda - sumkalar, aksessuarlar (uly mukdarda satyn alýanlara, şu harytlary hem hödürläp bolar. Köýnegiň gapdalyna - sumka ýa-da aýakgap, bluzkanyň gapdalyna - monjuk ýa-da kulon hödürläp bolar).

Ikinjisi - brendleriň ady boýunça. Köplenç adamlar belli bir markanyň tarapdarlary ýa-da tersine, synag geçirýärler. Dizaýnerleriň döredijiliginden hem harytlaryň sanawyna goşmagyňyzy maslahat berýäris. Mono brendli dükany hem döredip bolar - ýöne assortimentiň ep-esli azaljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Egin-eşikleriň kolleksiýalaryna aýratyn üns beriň. Ýylda birnäçe gezek synagdan geçen täze kolleksiýalary çykarýandygyny bilýän bolsaňyz, moda hepdelerini we soňra önümçilige goýberilmegini bilmelidir. Kolleksiýa näçe täze bolsa, bahalar şonça-da ýokarydyr. Şeýle hem köne kolleksiýalary satyp bilersiňiz - bu usul bilen “firma” geýmek isleýän, ýöne beýle bir baý däl alyjylaryň ünsüni özüne çekersiňiz.

Marka geýimleriniň onlaýn dükanynyň esasy adamy satuw kömekçileri we satyjylar, bu adamlar satyn alyjylar bilen aragatnaşyk saklamak üçin işe alynýar.

Bu wezipä dalaşgärler üçin esasy talaplar:

 • iş tejribeli. Baý müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin tejribe, çydamlylyk, stres garşylygy we ýüze çykýan meseleleri çözmek ukyby gerek. Iş tejribesize mümkin däl;
 • sypaýçylyk. Bu ýerde teswir ýok;
 • önümleri gowy bilmegi. Satyjy assortimenti bulaşdyrmaly däldir;
 • stil duýgusy. Satyjy haýsy önümiň müşderi üçin amatlydygyny, haýsysynyň ýokdugyny teklip etmegi başarmaly;
 • beýleki işgärler (kurýer, ammar işgäri, kopiraýter, harytlaryň mazmunyny ýazýan işgär) işiň aýratynlyklaryny we dükanyňyzyň maksatly diňleýjilerine düşünmeli. Ajaýyp hyzmat, harydy çuňňur bilmek we sypaýçylyk - bu işgärleriň gerekli bolan häsiýetleriň biridir.
 • The Outs Dükany

  Özboluşlylygyny erkin beýan etmegi we märekeden tapawutlanmagy halaýan her bir adam üçin açyk ýer döredýäris.

  Başgalar tarapyndan utanman ýa-da höküm edilmezden özüň bolmak azatlygyna ynanýarys. Her kim synagdan geçirmäge we özüni görkezmäge, batyrgaý we durmuşy ajaýyp diýip kabul etmäge mynasypdyr. Gelip çykyşyna, deriniň reňkine, jynsyna, tagamlaryna we gyzyklanmalaryna garamazdan, diňe size laýyk zatlary etmäge ylham bermäge synanyşýarys.

  Hemmeler üçin saýlama

  Önümlerimiz özüne bolan ynamy, güýji, garaşsyzlygy we köçe modasyny täzeden kesgitleýär. Müşderilerimiz (hawa, hawa, siz) üýtgeşik. Siziň her biriňiziň dogry ölçegi tapyp bilmegiňiz üçin önüm kartalaryna her önümiň jikme-jik beýanyny we ululygyny goşýarys.

  Pikirleriňizi hakykata öwürýäris!

  Adaty bolmadyk yzlary bolan futbolkalaryň köp görnüşi bar, ýöne hemişe halaýanlaryňyz ýok. Şonuň üçin futbolkada açyk we ýokary hilli çap etmegi köpden bäri arzuw eden bolsaňyz, ony halaýan stiliňizde biz bilen dörediň!

  Printler barada

  Diňe ýokary çydamly we solmaýan silikonly printleri öndürýäris. Taýýar yzlary alanymyzdan soň, ýylylyk geçiriş tehnologiýasyny ulanyp, taýýar önümlere ulanýarys.

  Biziň printlerimiz wagtyň geçmegi we köp ýuwulandan soň öçmez, çişmez ýa-da solmaz. Esasy zat ideg üçin şertleri berjaý etmekdir: 30 derejeli gyzgynlykda ýuwuň, printi buglamaň.

  Şeýlelik bilen taýýar önüm köp ýyllap aýdyňlygy we açyk reňkleri saklar.