Как ухаживать за обувью: самое важное
Как ухаживать за обувью: самое важное

Как ухаживать за обувью: самое важное

Güýz ýagyşyň wagtydyr, şonuň üçin bu möwsümde köwşüňize aýratyn üns bermeli. Hatda iň ýokary hilli aýakgaplaram dogry ideg etmezden çygly bolup biler. Materiallaryň her görnüşi öz ideg önümini talap edýär: gara reňkli pigmentli kremler we spreýler açyk reňkli aýakgaplar, nubuk üçin deri önümleri ulanylyp bolmaz. Islendik reňkli tekiz deriden ýasalan önümler üçin ähliumumy derman reňksiz kremdir. Aýakgabyňyzy daşky gurşawyň ýaramaz täsirlerinden gorar. Hil krem deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar we ony suwdan goraýan häsiýetler bilen üpjün edýär.

Aýakgap satyn almak üçin wagt, güýç we pul sarp edip, ilkinji ýagyşdan ýa-da gezelençden soň dürli hili reagentlerden onuň bilen hoşlaşmak islemersiňiz. Güýz başlamazdan ozal aýakgabyň uzak we bagtly durmuşy üçin ýönekeý düzgünleri ýada salýarys.

1. Arassalamak Aýakgabyňyzy her gün material görnüşine laýyk önüm ýa-da çygly süpürgiç bilen, mikrofiberli mata bilen arassalaň. Her gün aýrylýan petekleri alyp, hepdede bir gezek ýuwuň. Aýakgaplary suw bilen ýuwmazlyk has gowudyr. Derisi gödek bolup, nubuk emeri ýaly bolýar.

2. Kremi çalmak Ilki etmeli zat, materialyň görnüşini kesgitlemek. Ikinji we iň soňky zat, önümiň gaplanyşynda materialyň hilini göz öňünde tutmaly. Ähliumumy serişdeleri däl-de, ýöriteleşdirilenleri ileri tutuň, satyjylardan aýakgap öndürijisiniň web sahypasyndaky teklipleri okaň. Dükanda maslahat almadyk bolsaňyzam, goldaw hyzmatyna hat ýazyp, nomeriňizi görkezip bilersiňiz modelleri we ideg almagyny haýyş edýär.

Silver Brendi

SILVER kompaniýa 1992-nji ýylda Türkiýäniň Stambul şäherinde aýakgap kosmetika önümçiligini we üpjünçiligi pudagynda döredilen Çır Kimya ýöriteleşen iň uly söwda belligi. Döredilen ýyllarynda kompaniýa ösüşde we önümleri gowulaşmakda ägirt uly üstünlik gazandy. Önümleriň köpçülikleýin önümçiliginde nano tehnologiýasy, kompýuter dolandyryşy bilen awtomatlaşdyrylan çyzgylar, öz “Basar Technology” kompaniýamyzyň esasynda öz galyplarymyzy öndürmek we plastmassa gaplamak, we ş.m. ýaly häzirki zaman tehnologiýalarynyň ulanylmagy netijesinde. SILVER marka önümleri iň ýokary hilli hasapalanylýar.

Türkiýeden eksport edilýän aýakgap kosmetika serişdeleriniň 76% -i TM SILVER-iň astynda satylýar. Eksport çäkleri Russiýa we GDA ýurtlary, Ýewropa, Aziýa, ABŞ, Afrika we Ýakyn Gündogaryň ýurtlaryny dünýäniň 65 ýurduny öz içine alýar. ÇIĞIR KİMYA ähli kategoriýalarda iň gowy 500 türk eksportçysynyň biridir.

Cığır Kimya diňe ekologiýa taýdan arassa maddalary ulanýar, önümçiligiň her bir döwründe daşky gurşawy goramagy esasy ýörelge hasaplaýar.

EKSPRES IDEG Çalt ideg berýän aýakgap ideg önümleri.

Aýakgap kremi diňe bir owadan görünmek üçin däl, eýsem daşky gurşawyň täsirlerinden goramak üçin hem döredildi. Siziň ünsüňiz oňyn bolmagy başaran türk öndürijisi Silver önümlerine çagyrylýar.