Güleç Kimya
Güleç Kimya

Güleç Kimya

GÜLEÇ KIMYA kompaniýasy işine plastmassa başlady we 1974-nji ýylda himiýa senagaty, 1985-nji ýylda bolsa arassalaýyş önümleri pudagyna girdi. Önümçilik pudagynyň arasynda Bu ýer Türkiýede alan ilkinji kompaniýa.

GÜLEÇ KIMYA 2000-nji ýylda esaslandyrylan önümçilik zawodymyz, kompaniýa goýlan maýa goýumlary we innowasiýa ýörelgesiniň kömegi bilen çalt ösmegini dowam etdirýär we daşky gurşawa hormat goýmak, ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa önüm öndürmek, ýokary tehnologiýaly awtomatiki maşynlar we maýa goýumlary sebäpli dünýä standartlaryna laýyk gelýär.

Esasy söwda markalary GÜLEÇ, Asprinn, Ailem, Formula, Detax, Pendy, Expo, Hypotos, Ancal, Yuvam, öýüň içini arassaçylyk etmek üçin, şeýle brendler girýär Honeysuckle, egin-eşige seretme üçin, şahsy gigiýena üçin, hem-de Industrial It önümlerini milli bazarda öňdebaryjy öndürijilerdir. Şol bir wagtyň özünde, öz markalarynyň daşyndaky hususy bellikleri öndürip, sarp edijini elýeterli bahadan ýokary hilli önüm bilen üpjün etmäge goşant goşýar. Halkara bazarynda adynyň ýygy-ýygydan agzalmagy sebäpli öz pudagynda yzygiderli ösüşi gazanan kompaniýa bolmagyny dowam etdirýär.

Önümimiziň kuwwaty dürli önüm ululyklary we gaplamalary bilen doly awtomatiki akym ölçeg enjamlaryny doldurýan maşynlarymyzdaky çylşyrymly we ygtybarly önümçilik işgärlerimiziň kömegi bilen günde 600,000 kg.

46 ýaşly kompaniýamyz, gyzykly we dinamik marketing toparymyzyň kömegi bilen her gün satuwyny artdyrýar.

Döwrebap maglumat gurallaryny netijeli ulanyp bilýän we degişli okuw we başarnyklara ýöriteleşen administratiw işgärlerimiz bilen taslamalarymyzy düzýäris we durmuşa geçirýäris.

GÜLEÇ KIMYA iň enjamlaşdyrylan we taýýarlykly işgärler hemişe işleýär, ýokary hilli hödürlemek we ýokary hilli standartlara maýa goýmagy dowam etdirýär. Önümçilik, innowasiýa we paýlaýyş kanallary.

Kämillik çemeleşmesi arkaly ösmegini dowam etdirmek we dinamiki energiýa, GÜLEÇ KIMYA tejribeli tehniki topary bilen hil hödürleýär. Dokma we denim himiýasy üçin kömekçi himiki ugurlardaky çözgütler.

GÜLEÇ KIMYA bu pudakda öňdebaryjy kompaniýalardan biridir ýokary hilli önümler, dinamiki satuw topary, tejribeli logistika we tehniki işgärler.

Esasy marka GÜLEÇ EXPO'rt, PRATIKA çözgütleri bilen maşgalamyzdan (AILEM) ASPRIN ýaly gudratly FORMULA bar.