Owadan Ülke
shopping_cartcompare_arrows0

"NUR" Owadan Ülke


NUR


Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň, 2016-njy ýylda Owadan Ulke zawody guruldy we işe girizildi. "Nur" söwda belligi ilkinji bolup peýda boldy. "Nur" söwda belliginiň taryhy, gysga wagtyň içinde türkmen bazarynda berk orny eýelän markanyň taryhydyr. Ikinji söwda belligi "mylaýym" diýmegi aňladýan "Mylaýym" nyşanydy. Soňra premium synp peýda boldy - "Hazyna" söwda belligi, "Hazyna". Indi "Nur" söwda belligi işjeň öndürilýär. "Mylaýim" söwda belligi ýaňy güýçlenip başlady. Ýöne bu markanyň "çiplerinden" biri, adaty bolmadyk tagamy we näzikligi bilen tapawutlanýan pagta ýagyna esaslanýan maýonezdir.

“Owadan Ülke” zawodynyň ähli önümleri, içerki telekeçiler tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümlerinden öndürilýär. Ýokary hilli we elýeterli bahalar sebäpli sarp edijilere uly isleg bildirilýär. "Owadan Ülke" zawody ýokary tehnologiýaly importyň ornuny tutýan önümçilikdir. Owadan Ülke hil we azyk howpsuzlygyny dolandyrmak ulgamlaryny işläp düzdi we durmuşa geçirdi, ähli önümçilik prosesi dolandyryş ülňüleriniň we ISO9001: 2015 we HACCP talaplaryna laýyklykda kepillendirildi. Öndürilen önümleriň ýokary hili halkara ülňülerine laýyk gelýär we öndürijä eksport etmäge mümkinçilik berýär. Öndürijiniň katalogyny görmek


Maýonezli önümler

Aşhanaňyzda elmydama aýrylmaz kömekçi! Ýörite tagamlar, salat geýimleri we mangal etleri üçin niýetlenen maýonezleriň bir hatary. Maýonezleriň hataryna nusgawy resept boýunça ýasalan maýonezler girýär. Adaty tagamlary taýýarlamak üçin ajaýyp.

Ketçuplary öndürmek

Tebigy maddalardan ýasalan lezzetli ketçuplar. Etli tagamlaryňyz, gapdal gap-gaçlaryňyz we naharlaryňyz üçin ajaýyp ýoldaş bolar.

Konserwirlenen önümler

"Ajaýyp tagamyň tebigaty" Diňe ululygyna görä täze gök önümler. Diňe tebigy maddalar we himiki goşundylar ýok.

Tomat pastasy

Pomidor pastasy ýyly türkmen gününiň aşagynda ýetişen, saýlanan pomidorlardan ýasalýar. Pomidor pastasy islendik aşhanada zerurdyr.

Miwe we gök önümler

Düwürtikleriň ýokumlylygy we ajaýyp tagamy bar. Olarda miwelerde we gök önümlerde tapylan witaminler bar. Mundan başga-da, dykyzlyk desert üçin ideal esas hökmünde laýyk gelýär.

Mekgejöwen

Saýlanan premium mekgejöwen. Her bankada tebigatyň ajaýyp tagamy.

nur logo

Ekologiki taýdan arassa önümler

AHAL, TÜRKMENISTAN

  • Maýonez
  • Ajy üwmeç
  • Marinatlanan önümler