Hyzmatdaşlar
shopping_cartcompare_arrows0

Hyzmatdaşlar


  1. DistribýutorlarINNOWASIÝALY DISTRIBÝUTOR KOMPANIÝASY2008-nji ýyldan bäri paýlaýyş işinde öňdebaryjylardan biri bolan tejribeli, çeýe we tälim berýän kompaniýa
  user__image

  Lotta Distribution

  1. IT HyzmatlaryKOMPANIÝALAR ÜÇIN INNOWASION TEHNOLGIÝALARBütindünýä webinde bir kompaniýany ýa-da önümi tanatmak üçin amaly IT çözgütlerini ulanmak
  user__image

  Arassa Nusga

  1. Konsalting hyzmatlaryMASLAHAT BERIŞ HYZMATLARYŇ GIŇ GERIMIMaslahat berlen kompaniýalara elmydama garaşylýanlardan has köp zat bereris.
  user__image

  Arassa Nusga

  1. Dizaýn studiýasyMebel hyzmatlaryGurluşykÝÖRITE ÇÖZGÜTLERIçerki dizaýn ajaýyp döredijilik we agyr iş.
  user__image

  Unite Design Studio

  1. Call centreCALL CENTRE-IŇ SORALÝAN HYZMATYCall centre Lotta-Line, Lotta Business Group kompaniýasynyň bir bölegidir.
  user__image

  Lotta Line

  1. Gozgalmaýan emläkSATYN ALMAK ÝA-DA KÄRENDÄ ALMAKJayym.com gozgalmaýan emläk üçin salgy ýa-da kartada amatly gözleg.
  user__image

  Jayym

  1. KosmetikaOWADANLYK - DURMUŞ ÝOLYSaglygy barada alada edýän her bir adam, ýaşlygy we deriniň täzeligini saklamaga çalyşýar.
  user__image

  EmayCosmetics

  1. Mebel hyzmatlaryDEKOR BÖLEKELERIŇ ONLAÝAN MEÝDANÇASYDürli içerki zatlar: aýnalar, bezeg yşyklandyryş enjamlary.
  user__image

  Stilli Dekor

  1. MahabatlarAWTOULAG SATUW HYZMATYÖnümler we hyzmatlar üçin media mahabatyny ýerleşdirmek mümkinçiligini üpjün edýär.
  user__image

  Ulagym

  1. Egin-eşikEGIN-EŞIK DÜKANYÖnümlerimiz özüne bolan ynamy, güýji, garaşsyzlygy we köçe modasyny täzeden kesgitleýär.
  user__image

  The Outs

  1. Awtoulag hyzmatyAWTOULAG-LOGISTIKI KOMPANIÝAHarytlary eltip bermek we saklamak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär.
  user__image

  Dag Ashar

  1. Howpsuzlyk ulgamyIT hyzmatlaryHOWPSUZLYK ULGAMYNYŇ INTEGRATORYIň ösen öndürijilerden howpsuzlyk enjamlary.
  user__image

  Balkan Ussat

  1. ÖndürijilerPOLIPROPILENLI MATERIAL.«Türkmen Senet» ýokary hilli enjamlarda dokalan egriji önüm öndürýär.
  user__image

  Türkmen Senet

  1. Dizaýn studiýaGurluşykIÇERKI TASLAMALAR.Netijeli iş biziň durmuşymyz we hobbimizdir.
  user__image

  Bürgüt Bezegi

  1. Ýuridiki ugrukdyrmaHUKUK HYZMATLARY.Aýry-aýry telekeçiniň hasaba alynmagy.
  user__image

  Adyl Goldaw

  1. IT hyzmatlaryTEHNIKI ÜPJÜNÇILIK WE ABATLAMAK.IT-Hyzmat innowasiýa tehnologiýalary pudagynda giň hyzmatlary hödürleýär.
  user__image

  IT-Hyzmat

  1. Resminamalary terjime etmekDÜRLI RESMINAMALARY ÝYGNAMAK.Dürli dillerden ýazylan terjimeler, şeýle hem möhür şahadatnamasy.
  user__image

  Öý kömekçi

  1. IT hyzmatlaryIT ULGAMYNDA HYZMATYŇ GIŇ GERIMI.WEB ösüş ugurlaryndaky islendik çylşyrymly meseleleri çözýän häzirki zaman IT kompaniýasy.
  user__image

  Computer +

  1. ÖndürijilerÝELIMLEEÝJILERI ÜPJÜN EDIJI.Henkel döredilen sarp ediş markalarynyň deňagramly bukjasyny hödürleýär.
  user__image

  Henkel

  1. Awtoulag hyzmatlaryÝÜK DAŞAMA HYZMATLARY.Ýaş we geljegi uly ekspeditor kompaniýalarynyň biri.
  user__image

  Dört Tarap Logistics

  1. Awtoulag hyzmatlaryGYSGAÇA LOGISTIK ÇÖZGÜTLER.Işiň esasy ýörelgesi, müşderilere ýokary derejede hyzmatlaryň doly toplumyny hödürlemekdir.
  user__image

  Älem Dostlugy

  1. ÖndürijilerDEKORATIW METAL ÖNÜMLERI GURNAMAK.Yşyklandyryş önümleri. Elektrik geçiriji liniýa, köçe yşyklandyryş.
  user__image

  Täze Demir

  1. Mebel hyzmatlaryOWADAN GÖRNÜŞLI MEBELI ÖNDÜRMEK.Sarp edijiler üçin gözelligi, çylşyrymlylygy, ygtybarlylygy, rahatlygy we elýeterliligi birleşdirýär.
  user__image

  Aýşa Mebel

  1. ÄtiýaçlandyryşÄTIÝAÇLANDYRYŞ KOMPANIÝASY "HAZAR ÄTIÝAÇLANDYRYŞ"."1C" programmasy bilen işlemegiň usulyýet meseleleri boýunça maslahat bermek
  user__image

  Hazar Ätiýaçlandyryş

  1. Öndürijiler“KERWENLER”.Kompaniýa pagta we köpugurly ýüplüklerden ýorgan düşek öndürýär.
  user__image

  Kerwenler

  1. GurluşykÖLÇEG DESIGN DIZAÝN KOMPANIÝASY.Dizaýn hyzmatlary we binagärlik. Içerki we gurluşyk işleri
  user__image

  Ölçeg dizaýn we gurluşyk

  1. ÖndürijilerEYYAM GROUP.Metal önümleri pudagynda öňdebaryjy önümçilik kompaniýasy
  user__image

  Eyyam group

  1. Awtoulag hyzmatlaryTEKIZ YOL AWTOULAG KOMPANIÝASY.Harytlaryňyzy daşamak pudagynda hyzmatdaşlyk.
  user__image

  Tekiz Yol

  1. Awtoulag hyzmatlaryÝÜK DAŞAMAK WE LOGISTIKA.Ýük daşamak pudagynda ulag kompaniýasynyň üstünlikli ösdüşi.
  user__image

  KamRusTrans

  1. Awtoulag hyzmatlaryAWTOULAG-LOGISTIKI KOMPANIÝASY.Toparlaýyn ýükleri multimodal daşamak üstünlikli amala aşyrylýar.
  user__image

  Terne Logistics

  1. Awtoulag hyzmatlaryLOGISTIKA ULGAMYNDA HALKARA GURAMA.Iň ygtybarly we hünär transport we logistika kompaniýalarynyň biri.
  user__image

  Sonora

  1. Awtoulag hyzmatlaryHALKARA AWTOULAG KOMPANIÝASY.Dünýäniň islendik ýerinden kompaniýa islendik ýük görnüşini daşamagy gurap biler.
  user__image

  Merkur Global LLC

  1. Awtoulag hyzmatlaryLOGISTIKA WE ÝÜKLERIŇ DAŞAMAK.Umumy maksatlara aýratyn ygrarlylyk bilen iň kyn meselelere ýetilýär.
  user__image

  Meno Logistics

  1. Awtoulag hyzmatlaryTRANSPORT-EKSPEDITORLYK KOMPANIÝASY.Doly, tertipli we deňagramly hyzmatlar toplumyny hödürleýäris.
  user__image

  Efi Trtans

  1. Awtoulag hyzmatlaryAWTOULAG-LOGISTIKI KOMPANIÝASY.Islegleriňize esaslanyp, size ýöriteleşdirilen hyzmatlar bereris.
  user__image

  Merjen Ýol

  1. Howpsuzlyk ulgamyHOWPSUZLYK ULGAMYNYŇ HYZMAT TOPLUMY.Üstünligimiz, hünärmen ýolbaşçylaryň bilimleri we tejribesi netijesinde gazanyldy.
  user__image

  IPI Tech

  1. Howpsuzlyk ulgamy"ULY GAÝA" HOWPSUZLYK ULGAMY.Kompaniýa müşderilere hyzmatdaşlyk üçin iň amatly şertleri bermäge çalyşýar.
  user__image

  Uly Gaýa

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarEKOLOGIKI TAÝDAN ARASSA GAP-GAÇEkologiki bir gezek ulanylýan kagyz gap-gaç önümlerini we gaplamalary öndürmek.
  user__image

  Eco gap

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarKAGYZLY HALTALAR (KRAFT HALTALAR)Iýmit üçin haltalarynyň ekologiki arassalygy.
  user__image

  Ýedidogan

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarPOLIETILEN WE POLIPROPYLEN ÖNÜMLERIÄhli hyzmatlary bir topara ýygnan ýokary hünärli hünärmenler üpjün edýär.
  user__image

  SAFA

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarTOPRAK ÜÇIN ÖNÜMLERTopragyň hasyllylygynyň azalmagy bilen baglanyşykly daşky gurşaw meselelerini çözmäge ýöriteleşýär.
  user__image

  Mahmal DG

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarŞAHSY GIGIÝENA ÜÇIN ÖNÜMLERSuwuk sabyn. Sakgal üçin. Diş pastalar. Duş üçin geller. Şampunlar.
  user__image

  Ak Bulut

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarŞAHSY GIGIÝENA ÜÇIN ÖNÜMLERTac hil giň gerimli ajaýyp önümleri hödürleýär.
  user__image

  Täç Hil

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarJORAP ÖNÜMERI ÜPJÜN EDIJIKompaniýamyzyň diapazony dürli önümleri öz içine alýar.
  user__image

  Akar socks

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarÝOKAR HILLI PLASTIKLI TURBALARKompaniýa dürli materiallardan turbalary we bölekleri öndürýär.
  user__image

  Deryaplastik

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarGAPLAMA ÜÇIN POLIETILEN LENTALARBütin dünýäde giňden ulanylýan häzirki zaman we amaly gaplama materiallary.
  user__image

  Iner Kerveni

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarÝOKARY HILLI PLASTIKLI ÖNÜMLERÖnümlerimiz öýüň içinde elýeterli kömekçi.
  user__image

  Türkmen Şöhle

  1. ÖndürijilerDistribýutorlarEKOLOGIKI TAÝDAN ARASSA OBAHOJALYK ÖNÜMLERIAşhanaňyzda elmydama aýrylmaz kömekçi!
  user__image

  NUR

  1. Tikinçilik hyzmatySARGYT BOÝUNÇA TIKIN TIKMEKMümkin bolan arzanladyşlar, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň şertleri: mugt eltip bermek.
  user__image

  Dünýä Däne

  1. Tikinçilik hyzmatyIŞ EŞIKLER WE GORAG GURALLARBinewa müşderilerine dogry we ýokary hilli hyzmat hödürleýär.
  user__image

  Bineva

  1. Gozgalmaýan emläkResminamalary terjime etmekÝuridiki ugrukdyrma«HEKEM» KÄRHANALAR TOPARYEmlägiňize we işiňize mugt we ygtybarly baha berilmegini kepillendirýäris.
  user__image

  HEKEM

  1. Mebel hyzmatlaryMEBEL ÖNÜMLERINI ÖNDÜRMEKAýna, mebel we metal önümleriniň howpsuz we ýokary hilli önümçiligi.
  user__image

  Kaskad Wood Glass Metal Tehnology

  1. Mebel hyzmatlaryPROFESSIONAL TERJIME ETME MERKEZIBiziň hünärimiz resminamalaryň we tekstleriň dilden we ýazmaça terjimesidir.
  user__image

  Dilmach Centre of Translate

  1. Kompýuter tehnikasySIZIŇ ARZUWYŇYZ - BIZIŇ IŞIMIZKompýuter sanly, öý enjamlaryny satýan ýöriteleşdirilen dükany.
  user__image

  Ak Yol

  1. Kompýuter tehnikasyKOMPÝUTER TEHNIKASY WE IT GURALLARYStol kompýuterleriniň, aýratyn komponentleriň, periferiýa enjamlarynyň giň toplumy.
  user__image

  Sumbar Computer

  1. Kompýuter tehnikasyKOMPÝUTER TEHNIKASYNYŇ GIŇ GERIMIÝokary hilli we ygtybarly komponentler. Gowy kepillik şertleri.
  user__image

  NTS Computers

  1. Kompýuter tehnikasyKOMPÝUTER TEHNIKA DÜKANYRysgal Kompyuter Hytaýyň "Dahua" kompaniýasynyň Türkmenistanda resmi dileri.
  user__image

  Rysgal Kompyuter

  1. ArassaçylykMAYAM HIMÇISTKAHil we müşderi hyzmatyna ygrarly hususy kompaniýa.
  user__image

  Mayam Himçistka

  1. DistribýutorlarHOJALYK TEHNIKA DÜKANYHil we müşderi hyzmatyna ygrarly hususy kompaniýa.
  user__image

  Elektronika TM

  1. Göçmek hyzmatlaryÝOKARY HILLI GÖÇME HYZMATLARYKwartira we ofis göçme hyzmaty. Ammarda saklamak hyzmaty.
  user__image

  Täze Hilli Hyzmatlar

  1. DistribýutorlarARASSA AGYZ SUWY!Ulgamlaryny satmak, bejermek we mugt hyzmat etmek.
  user__image

  AquaCom suw üçin filtrler

  1. ÖndürijilerSIZIŇ PIKIRIŇIZ - BIZIŇ GURAMAGYMYZMüşderilerimiziň ähli taraplaýyn isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.
  user__image

  Altyn Arzuw

  1. DistribýutorlarIÝMIT ÖNÜMLERIŇ GIŇ GERIMI«ILTIFAT»- kompaniýasy iň uly distribýutor kompaniýalaryň biri.
  user__image

  Iltifat Distribution

  1. Restoran işewürligiRESTORAN ULGAMYNYŇ HYZMATDAŞLARYHyzmatdaşlyk, işiňizi ösdürmegiň we müşderi bazasyny giňeltmegiň ajaýyp usulydyr.
  user__image

  Kafe we restoranlar

  1. Myhmanhana işewürlikMYHMANHA IŞEWÜRLIGINDE HYZMATDAŞLARBu kategoriýa ähli derejeli myhmanhanalary öz içine alýar: ýol ýakasyndaky motellerden başlap, 5 ýyldyzly myhmanhanalara çenli.
  user__image

  Oteller

  1. Arassaçylykda işewürlikdeARASSALAÝYŞ IŞINDE HYZMATDAŞLARArassalaýyş kompaniýalary jaýyň arassalygyny üpjün etmegiň ugrudyr.
  user__image

  Himçistkalar

  1. Fitnes klublarFITNES IŞEWÜRLIKDE HYZMATDAŞLARFitnes we telekeçilik işjeňliginiň bir görnüşi hökmünde fitnes bütin dünýäde gaty güýçli ösýär.
  user__image

  Fitnes

  1. Işewürlik kärhanalarIŞEWÜRLIKDE KÄRHANALARTelekeçilik kompaniýasy, telekeçi tarapyndan döredilen kärhana.
  user__image

  Kärhanalar