Işgärler bilen kömek
shopping_cartcompare_arrows0

Işgärler bilen kömek

Bred

Synag tabşyrygyny öýüme ibermelimi?

HR: Hawa, esasanam ýokary wezipelerde. Aýry-aýry dalaşgärleriň wepalylygyny, işiniň tizligini barlamak üçin bu zerurdyr: nädip edýär, näme edýär, maglumatlar bilen nähili işleýär we ş.m. Men maslahat berýärin.

Söhbetdeşlik wagtynda we işiň ilkinji aýynda näme gözlemeli?

HR: Ilki bilen tertip-düzgüne, adam jogapkärçiligine üns bermeli. Şahsy we hünär başarnyklary hem möhümdir: sözüni dowam etdirýärmi ýa-da esasy programmalary bilýärmi. Onuň zatlar bilen nähili baglanyşýandygyny kesgitlemek möhümdir, işiniň dowamynda yzygiderli duşuşýar.

Bred

...

Söhbetdeşlik taýýarlamak boýunça gollanma

Köplenç söhbetdeşlikleriň meýilleşdirilişi ýaly ajaýyp geçmegini isleýäris.

Goşmaça
...

Bir kompaniýa üçin autsorsingden peýdalanmak haçan we haçan peýdaly

Işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak her bir kompaniýa üçin möhüm wezipe.

Goşmaça
...

Talap edilýän 5 hünär

Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda haýsy hünärlere isleg bildirilýändigi barada gürleşeliň.

Goşmaça

Işe kabul etmek boýunça hünärmenler

...

Uniwersal

Tel: +993 62 19 35 65

...

Yardam

Tel: +993 61 38 11 88

...

Orlan

Tel: +993 65 56 78 19

...

Pursat

Tel +993 64 67 79 14

...

Tejribeli

+993 62 32 63 96

...

Daýanç

+993 65 54 21 63