Политика Безопасности
shopping_cartcompare_arrows0

Howpsuzlyk syýasaty

Bu Şahsy Maglumatlaryň Gizlinlik ýörelgesi (mundan beýläk Gizlinlik ýörelgesi) internetde www.dukanym.com(mundan beýläk Sahypa diýlip atlandyrylýar) internet sahypasynda ýerleşdirilen ähli maglumatlara degişlidir.

Sahypamyzyň üsti bilen internet sahypasyna iberen şahsy maglumatlaryňyzy goramak, howpsuzlygyny goramak we diňe kanuny maksatlar üçin ulanmak düzgünlerine gözegçilik edýäris.

Şahsy maglumatlaryňyzy ilki bilen rugsadyňyzy almazdan ýa-da kanuny borçnamamyz bolmazdan, haýyşyňyzy işlemek üçin ulanmakdan başga hiç wagt üçünji taraplar bilen bilgeşleýin paýlaşmarys.

Bize beren maglumatlaryňyzy barlamak üçin elmydama biz bilen habarlaşyp bilip bilersiňiz.

Maglumatlary goramak

Maglumatlary birugsat girmekden, üýtgetmekden, aýan etmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin degişli çäreleri görýäris. Bu maglumatlary ýygnamak, saklamak we gaýtadan işlemek amallary we howpsuzlyk çäreleri, şeýle hem şahsy maglumatlary saklaýan ulgamlarymyza birugsat girilmeginiň öňüni almak üçin fiziki maglumatlary goramak çärelerini öz içine alýar.

Ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryna diňe hyzmatlarymyzy işletmek, ösdürmek we gowulandyrmak üçin bu maglumata mätäç bolan internet sahypasynyň (iş platformasy) işgärlerine, üpjün edijilerine we wekillerine girýäris. Bu adamlar şertnama esasynda bu maglumatlaryň gizlinligini saklamalydyr.

Howpsuzlyk syýasaty

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, www.dukanym.com web sahypasynda hasaba alanyňyzda, maglumatlaryňyzy ygtybarly geçirmek üçin 128 bitli şifrlemek tehnologiýasy bolan SSL (Secure Sockets Layer) protokoly ulanylýar. Bu baglanyşyk, şahsy maglumatlaryňyzyň hemmesini, şol sanda kredit / debet kart belgiňizi, internet arkaly iberilende okalmaz ýaly şifrleýär.

Internet brauzeriňiz SSL-i goldamaýan bolsa, amallaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin häzirki brauzer wersiýaňyzy iň soňky wersiýasyna täzelemegiňizi maslahat berýäris, ýogsam şahsy maglumatlaryňyzyň geçirilmegi ýeterlik derejede howpsuz bolup bilmez we şonuň üçin onlaýn dükan ähli jogapkärçiligi boýun almaýar.

Elektron rassylka

Onlaýn meýdançanyň (Biznes meýdançasy) hyzmatlaryna ýazylmak bilen, internet meýdançasy (Iş meýdançasy) size elektron salgyňyza habar býulletenlerini we anketalar we ýörite teklipler ýaly beýleki habarlary ibermek üçin ulanmaga ygtyýar berýärsiňiz.

Indi internet sahypasyndan (iş sahypasyndan) habar býulletenlerini almak islemeýän bolsaňyz, elektron poçtaňyzyň soňundaky “Abunalygy aýyrmak” baglanyşygyna basyp, islendik wagt bu hyzmatdan abunalyk edip bilersiňiz.

Cookie-faýllaryny ulanyş syýasaty

Cookie (kuki) saýtdan iberilýän we ulanyjynyň brauzerinde wagtlaýyn saklanýan maglumatlaryň kiçijik bölegi. Soňra brauzer indiki gezek degişli sahypa sahypasyny açjak bolanda Cookie-ni web serwerine gaýtaryp berýär. Cookie-ler, web sahypasyna girmegiňizi şahsylaşdyrmaga we sahypa täzeden gireniňizde ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

www.dukanym.com. maglumaty ýygnamal üçin Cookie faýllaryny ulanýar. göz;egiň isleglerini ýada salmak (mysal üçin: şäher, dil) we yza gaýdyp gelmek üçin gelýänleriň profilini döretmek. Gözlemek anonim we siz hakda şahsy maglumatlary öz içine almaýar.

www.dukanym.com.tm internet sahypasyna girende, enjamyňyzda cookie faýllaryň ýerleşdirýändigi bilen ylalaşýarsyňyz.

Aragatnaşyklar

Şahsy maglumatlaryňyzy goramak bilen baglanyşykly soraglary ýa-da talaplary onlaýn sahypasy tarapyndan dukanym@lotta-tm.com adresine iberip bilersiňiz. Size mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Şahsy maglumatlaryňyzy görmek we üýtgetmek, şeýle hem şahsy maglumatlaryňyzy internet sahypasy (biznes üçin meýdança) ulanmak barada talap bildirmek üçin ýazmaça haýyş we şahsyýet resminamaňyzyň göçürmesini adrese iberip bilersiňiz:

Telekeçi Petrosowa Gülşat

Türkmenistan, Aşgabat.ş, Berkararlyk etraby, 2127.köç (G. Kulyýew), jaý 24.

Telefon : +99312754450

El telefony: +99363299680

Elektron poçta : dukanym@lotta-tm.com