Проведение культурных дней
shopping_cartcompare_arrows0

Проведение культурных дней

Dürli festiwallaryň, dynç alyşlaryň, synlaryň we ş.m. jemgyýetçilik we medeni çäreleri taýýarlamak we geçirmek. şäher boýunça, sebitiň ýa-da ýurduň aýratynlyklary bar. Bu olaryň göwrümi, köp taraplylygy we köp taraplylygy bilen baglanyşykly.

Medeni köpçülik görnüşleri

– mazmuny we ulanylyşy sebäpli ulanylýan jemgyýetçilik we medeni işjeňligiň aýratyn görnüşidir adamlara emosional täsir etmegiň serişdeleri we usullary, giňişleýin ruhy ösüş maksady bilen ilatyň mümkin bolan iň giň toparynyň ruhy durmuşyny öz içine alýar. Medeni we köpçülikleýin işjeňligiň ähliumumylygy, ilkinji nobatda, mowzugynyň baýlygyna we görnüşleriniň dürlüligine baglydyr.