Rysgal Kompyuter
shopping_cartcompare_arrows0

Rysgal Kompyuter

Rysgal Kompyuter

«Rysgal Kompyuter» dükany Hytaýyň "Dahua" kompaniýasynyň Türkmenistanda resmi dileri.

«Dahua» tehnikasy dünýäde giň meşhurlyk gazandy. Bu kompaniýa, real wagt sanly wideo ýazgylaryny çykaran Hytaýda ilkinji kompaniýa. "Dahua" 180-den gowrak ýurt bilen hyzmatdaşlyk edýär, dünýäde onlarça şahamçasy bar. Häzirki wagtda kompaniýa global wideo gözegçilik enjamlary bazarynda ikinji orny eýeleýär. Kompaniýanyň önümleri, maliýe we täjirçilik guramalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek, şäher köçelerinde wideo gözegçilik etmek üçin ýol hereketinde gözegçilikde ulanylýar. Dahua-dan giriş dolandyryş ulgamlary iri edaralarda, şol sanda jemgyýetçilik guramalarynda we hususy şahslarda isleg bildirýär.

“Rysgal Kompyuter”“Dahua” -dan birnäçe enjam hödürleýär:

- Wideogözegçilik kameralary;

Esasanam Türkmenistanda isleg bildirilýär. Geçen ýylyň noýabr aýynda ulanylmaga berlen 16-njy tapgyra degişli täze jaýlarda kwartiralaryň “Dahua” akylly öý ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandygy mälimdir.

- Elektron ulgamynyň häzirki zaman tehnologiki taýdan ösen kombinasiýa gulplary, 4 görnüşde açylýar:

 • gizlin söz kody;
 • kart arkaly;
 • barmak yzy bilen;
 • açar arkaly.
 • Ýokary kuwwatly gulplar Rysgal Kompyuter tarapyndan saýtda oturdyldy.

  - Domofonlar we olar üçin monitorlar;

  Düwmeleriň ulgamy tarapyndan dolandyrylýan adaty görnüşlerden tapawutlylykda, interkomlaryň ösen modelleri dört garaşsyz usulda dolandyrylyp bilner.

  Kwartiranyň içine girmek üçin yzygiderli interkomda gizlin parol girizmeli ýa-da maşgala agzalarynyň birine jaň etmeli.

  Täze modeli eýesine aşakdaky 4 ygtybarly we garaşsyz dolandyryş usuly bilen üpjün edýär:

 • domofonda barmak yzyny goýuň we geljekde gözegçilik ediň;
 • ýörite kartoçka bilen domofony dolandyryň. Jaýa gireniňizde, domofonyň bellenen ýeriniň kartasyny görkezmek ýeterlikdir;
 • adamlaryň ýüzüni tanamaga ukyply täze domofonlar;
 • belli bir gizlin söz - kod ulanyp, domofony dolandyryp bilersiňiz.
 • Bu dört aýratynlygyň hemmesi ýaňy-ýakynda ýurduň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde hödürlenen Rysgal Kompyuter domofynynda bar.

  Satyn alanda, “Rysgal Kompyuter” hünärmenleri jaýyň ähli ýaşaýjylary baradaky maglumatlary domofonyň ýadyna girizýärler (barmak yzlary, ýüzi, kody, kart belgisi).

  - Tor enjamlary: marşrutizatorlar, patç panelleri, öçürijiler we web kameralary.

  - Smartfonlar Tecno - Pop2, Pop4, Spark6 Go, Pova modelli, şeýle hem 2E АР-310 analog basma düwmesi stasionar telefonlar (görkezilmezden) we 2E АР-410 (LCD displeý bilen).

  - Lazerli Hytaýda öndürilen pantum printerleri. Pantum lazer printerlerini, olar üçin patronlary we beýleki sarp edilýän önümleri öndürmekde ýöriteleşendir. Pantumdan printerler Hytaýda, Russiýada, Günorta Afrikada, ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda, Ýewropada satylýar.

  - Dürli ululykdaky monitorlar, şeýle hem kompýuterler üçin komponentler we esbaplar we ş.m.

  "Dahua Technology" kompaniýasynyň "Rysgal Kompyuter" kompaniýasynyň resmi dileri, ýurduň ähli welaýat merkezlerinde şahamçalary bar.

  rysgal comp logo

  Hödürleýän harytlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Noubutkalar
  • Kompýuter üçin komponentler
  • Monitorlar
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Giňişleýin