"Uly Gaýa" howpsuzlyk ulgamy
shopping_cartcompare_arrows0

"Uly Gaýa" howpsuzlyk ulgamy


Улы Гая

Enjamlar bilen üpjün etmek Türkmenistanyň öňdebaryjy öndürijilerinden amala aşyrylýar. Işiniň dowamynda "Uly Gaýa", Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Howpsuzlyk bölümi we Ýangyn howpsuzlygy bölümi bilen aragatnaşyk saklaýar. Ähli ýerine ýetirilen işler häzirki tehniki şertlere we howpsuzlyk düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar.

Kompaniýanyň ýokary hünärli hünärmenleri, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Howpsuzlyk bölüminiň aýratyn möhüm desgalarynda işlemäge rugsady bar. Ýokarda agzalan eserler üçin ygtyýarnama we howpsuzlyk şahadatnamasy bar. Gysga wagtyň içinde "Uly Gaýa" ýokary hünärli hökmünde abraý gazandy we hünärmen kompaniýa.

Üstünligimiz, hünärmen dolandyryjylaryň we tehniki işgärleriň bilimleri we tejribesi - hyzmatdaşlarymyzyň baş edarasynda kärleri yzygiderli ýokarlandyrylýan okuwlar netijesinde gazanyldy. Bu hyzmatdaşlar dünýädäki aragatnaşyk we howpsuzlyk tehnologiýasy boýunça öňdebaryjydyr.

"Uly Gaýa" kompaniýasy müşderilere hyzmatdaşlyk üçin iň amatly şertleri bermäge we wagt çykdajylaryny azaltmaga, özüne çekiji bahalary we hyzmatlaryň iň ýokary hilini birleşdirmäge çalyşýar. Guramalara we şahsyýetlere howpsuzlyk ulgamlaryny dizaýn etmek, gurmak we hyzmat etmek üçin iň doly hyzmatlary hödürleýäris:

 • Tehniki aýratynlyklary ösdürmek
 • Islendik çylşyrymly howpsuzlyk ulgamlaryny taslamak
 • Bahalary hasaplamak, enjamlary saýlamak we üpjün etmek
 • Howpsuzlyk ulgamlaryny gurmak we hyzmat etmek, abatlaýyş işleri
 • Döwlet gözegçilik edaralarynda utgaşdyrmak
 • uly_gaya

  Çylşyrymly çemeleşme

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Öndüriji bilen göni hyzmatdaşlyk
  • Giriş möhletleri
  • Hil kepilligi