Сomputer plus
shopping_cartcompare_arrows0

Сomputer plus

Computer+

"Computer +" işine 2015-nji ýylda başlady. Şol döwürde meşhur bolan gaty ýönekeý hyzmatlardan başlap, kompýuter we göçüriji enjamlary abatlamak, kartrijleri doldurmak, şeýle hem ýerli torlary gurmak ýaly. Bu ugurda gaty amatly ösmegi bilen, ýöne öňegidişligiň durmaýandygyna, tehnologiýalaryň gowulaşýandygyna we şol bir wagtyň özünde IT pudagyndaky aýratynlyklara we zerurlyklara düşündik. Şeýle hem. Kem-kemden berilýän hyzmatlaryň başarnyklaryny we gerimini giňeltmek barada karar kabul edildi.

Kompaniýamyzyň ösüşiniň hronologiýasyna düşünmek üçin kär derejesi boýunça aşakdaky ýaly düşündirip bolar:

 • 2015 (esaslandyrylan ýyl) - hyzmatlar: kompýuter enjamlaryny abatlamak we konfigurasiýa etmek, torlar bilen işlemek;
 • 2018 - kompaniýa doly sikliň (integrasiýa, arassalamak, sinhronizasiýa we ş.m.) 1C goldaw ugruny goşdy;
 • 2019 - kompaniýa WEB ösüşiniň ugruny goşdy (web sahypalary, IOS we Android programmalary);
 • 2020 - döwlet sektory üçin işewürlik we ammar hasapçylyk programmalary üçin özboluşly programma üpjünçiligini işläp düzmek we durmuşa geçirmek ugry kompaniýa goşulýar (soňraky integrasiýa bilen belli meseleler üçin aýratyn ösüş).
 • Geljekde ol ýerde durmazlyga synanyşarys!

  Şu güne "Computer+" WEB ösüş ugurlaryndaky islendik çylşyrymly meseleleri çözýän häzirki zaman IT kompaniýasy, Iş we hökümet gurluşlary üçin programma üpjünçiligi, çylşyrymly tehniki goldaw:

  - Türkmen bazaryndaky iň uly oýunçylary we hökümet guramalaryny goşmak bilen 300-den gowrak müşderi ("Awtoban" CJSC, Notarius, Metbugat öýi, Baş bilim bölümi we başgalar);

  - 1000-den gowrak tamamlanan taslama;

  - 5 ýyldan 25 ýyla çenli IT ulgamynda tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenler.

  "Computer+" - Tehniki enjamlar we IT çözgütleri meselesinde aýrylmaz kömekçiňiz!

  computer plus

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Web sahypalry döretmek
  • Torlary abatlamak
  • Kompýuter tehnikany abatlamak
  Tel.
  +993 61 59-94-32
  E-mail
  Web
  Giňişleýin