Stilli dekor
shopping_cartcompare_arrows0

Stilli dekor

Stilli Dekor

“Stilli-dekor” diňe bir onlaýn dükan däl, saýlanan bezeg elementleri bilen özboluşly onlaýn platforma. Bezegi islendik interýeriň aýrylmaz bölegi hasaplaýarys. Onlaýn dükanymyzyň diapazony dürli görnüşli bezeg önümlerini öz içine alýar, stil duýgusyny we oňat tagamy birleşdirýär. Hödürlenýän önümleriň dürlüligine garamazdan, gereksiz we tötänleýin zatlary tapyp bilmersiňiz.

Dürli içerki önümler: aýnalar, bezeg yşyklandyryşy, her dürli mebel we gap-gaçlar - bu önümleriň hemmesi otagda stil we rahatlyk atmosferasyny döretmek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar. Bu yzygiderli täzelenýän aralyk arkaly ýeňilleşdirilýär, önümleriň hakyky reňk diapazony we amaly taýdan çylşyrymlylygy bilen utgaşýar.

“El bilen ýasalan” bölüminde Türkmenistanyň iň oňat ussalarynyň elde ýasalan önümleri görkezilýär. Köp gyzykly suratlar, üýtgeşik bezeg çybyk önümleri we başgalar - bularyň hemmesini ýakynlaryňyza we ýakynlaryňyza sowgat hökmünde satyn alyp bilersiňiz.

Biziň wezipämiz, adaty däl, döredijilikli we her tagam önümleri üçin amatly gözlemäge we tapmaga mümkinçilik bermek, sowgatdan özüňe we ýakynlaryňa şatlyk getirmek.

Müşderileriň amatlylygy üçin saýtdaky önümleriň ähli görnüşi gurluşly we tematiki toparlara bölünýär. Sortirlemek, dürli görnüşli displeý we sahypa gözlegi hem üpjün edilýär. Stilli Dekor özboluşly bezeg önümleriniň onlaýn dükanydyr. Islendik giňişlige rahatlyk we özboluşlylyk goşjak assortimenti saýladyk. Dükanymyzda ýerli önüm öndürijilerden bezeg önümlerini, bezeg mebellerini, el işlerini tapyp bilersiňiz. Bu ýerde özüňize we ýakynlaryňyza sowgat satyn alyp bilersiňiz. Önümlerimiz hödürlenýär onlaýn dükanymyzda we Instagram sahypamyzda, şeýle hem kiçi sergi zaly bolup hyzmat etjek Bazetti kofe dükanynda.

stilli dekor logo

Hödürleýän harytlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • HANDMADE
  • Dekoratiw mebel
  • Dekoryň ownuklary
Tel.
+993 (62) 46-35-35
E-mail
Web
Goşmaça