"Hazar Ätiýaçlandyryş"
shopping_cartcompare_arrows0

"Hazar Ätiýaçlandyryş"

HAZAR ÄTIÝAÇLANDYRYŞ

Açyk paýdarlar jemgyýeti "Hazar Ätiýaçlandyryş" 2016-njy ýylyň 5-nji awgustynda döredildi. 2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda Kompaniýa Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň ýuridiki şahslary we maýa goýum taslamalaryny Döwlet hasaba alyş müdirligi tarapyndan gaýtadan hasaba alyndy we emläk bähbitlerini, jogapkärçiligi, gaýtadan ätiýaçlandyryş amallaryny ätiýaçlandyryş ygtyýarnamalary esasynda işleýär, şeýle hem Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan berlen şahsy ätiýaçlandyryş üçin, bu kompaniýa hususy maýa esasynda döredildi.

Aşakdaky funksiýalar awtomatlaşdyrylan:

 • Bank we kassa
 • Periudy tamamlamak
 • Salgyt hasaby
 • Maddy däl aktiwler
 • Esasy serişdeler
 • Aýlyk we işgärler hasaby
 • Kärdeşler bilen hasaplaşyklar
 • Düzgünleşdirilen hasabat
 • Maddy we haryt bahalar
 • Goldawy:

 • "1C" programmasy bilen işlemegiň usulyýet meseleleri boýunça maslahat bermek
 • "1C" programma üpjünçiligi önümleri bilen işlemegiň tehniki meseleleri boýunça maslahatlaşmak.
 • Aşakdaky işler tamamlandy:

 • Programma üpjünçiliginiň önümlerini müşderiniň ofisine eltmek
 • Programma üpjünçiligini saýlamak we ony goldamak üçin wariantlar
 • Saýlanan programma üpjünçiliginiň önümlerini satmak
 • Müşderi kompýuterlerine programma üpjünçiligi gurmak
 • Hazar atiyachlandyrysh

  Hyzmatlar

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kärdeşler bilen hasaplaşyklar
  • Esasy serişdeler
  • Periudy tamamlamak
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Sargamak