Sumbar Computer
shopping_cartcompare_arrows0

Sumbar Computer

Sumbar Computer

“Sumbar Computer” dükany 2010-njy ýylda esaslandyryldy we korporatiw pudak we hususy müşderiler üçin IT enjamlarynyň ähli toplumyny ygtybarly üpjün ediji. Kompýuter enjamlarynyň bölek we lomaý dükany.

“Sumbar Computer”, dünýäniň öňdebaryjy öndürijilerinden köp sanly iş stoly kompýuterleri, aýratyn komponentleri, periferiýa enjamlaryny, kompýuter esbaplaryny, printerleri, CCTV kameralaryny we awtomatlaşdyryş ulgamlaryny hödürleýär.

Esasy hünärleri SC:

 • Kompýuterler, monobloklar we beýlekiler;
 • Noutbuklar we netbuklar;
 • Serwerler we saklaýyş ulgamlary;
 • Üznüksiz elektrik üpjünçiligi ulgamlary we bölümleri;
 • Proýeksiýa enjamlary - proýektorlar, ekranlar, interaktiw tagtalar;
 • Tor enjamlary;
 • Daşky enjamlar, ofis enjamlary, sarp edilýän zatlar;
 • Korporatiw müşderiler üçin enjamlar bilen üpjün etmek we taslamalary durmuşa geçirmek üçin hyzmatlaryň doly toplumy hödürlenýär:

 • Kiçi, orta we iri kärhanalar üçin iş enjamlaryny meýilleşdirilen satyn almak üçin ýörite bahalar göz öňünde tutulýar;
 • Döwlet müşderisine önüm öndürijiler bilen bilelikde ylalaşylan ýa-da işlenip düzülen taslamalar üçin aýratyn arzanladyşlar bilen döwlet sektoryna harytlary işjeň üpjün edýäris;
 • Bölek satuw müşderileri üçin:

 • Elmydama arzan bahalar;
 • Kwalifikasiýa we dostlukly dolandyryjylar;
 • Harytlary gapa çenli eltip bermek;
 • Müşderilerimiz üçin hyzmatlaryň doly görnüşi:

 • Ammarda harytlaryň yzygiderli elýeterliligini, şeýle hem sargytlaryňyzyň gysga wagtda ýerine ýetirilmegini kepillendirýäris;
 • Adaty müşderiler üçin arzanladyşlar berilýär, uly sargytlar üçin bahalar goşmaça ara alnyp maslahatlaşylýar;
 • Sargydyňyzy çalt we höwes bilen Türkmenistanyň islendik şäherine demir ýol we ýol bilen ibereris. Eltip bermek Aşgabat we ýakyn şäherler (Abadan we Anau) kurýer hyzmaty bilen amala aşyrylýar;...
 • Ýüze çykan ähli soraglary we islegleri ara alyp maslahatlaşmaga we çözmäge taýýardyrys;
 • Biziň dükanymyz SC Aşgabadyň amatly merkezinde ýerleşýär.

  sumbar logo

  IT-iň ähli spektrini ygtybarly üpjün ediji

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Tor enjamlary
  • Serwerler we saklaýyş ulgamlary
  • Daşky enjamlar, ofis enjamlary, sarp edilýän zatlar