Täç Hil
shopping_cartcompare_arrows0

Täç Hil

Täç Hil

2006-njy ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz häzirki wagtda bu pudakda ynamdar we gözlenýän lider bolanyma buýsanýar. “Tac hil”, esasanam çygly süpürgiçler, “Tac hil” brendindäki şahsy ideg önümleri ýaly giň önümleri hödürleýär.

Tac hil, çygly süpürgiç pudagynyň iň uly ekerançylarynyň arasynda özüne mynasyp status gazandy we ägirt uly kuwwatly önümçilige maýa goýumlary arkaly bu pudagy herekete getirdi.

Häzirki wagtda Türkmenistanda bu pudakda çygly süpürgiçleriň iň uly öndürijilerinden biri bolan Tac hil, esaslandyryş ýörelgeleri işewürlik gymmatlyklary bilen utgaşdyrylan we häzirki zaman düşünjesi bilen dolandyryş nukdaýnazaryndan öňki tejribäni we gymmatlyklary kabul eden kompaniýadyr. Biz öz işimizi has hünärli, has beden, has innowasiýa we öňdengörüjilikli alyp barýarys. Şu nukdaýnazardan, häzirki zaman düşünişmek arkaly dolandyryş işgärlerini düzýäris we ýygnanan we hemmämize mälim bolan täsin bilimleriň esasynda institusionalizasiýa esaslaryny gurýarys.

Häzirki wagtda bazara we 5 ýurtdan logistika toruna uly girip, kompaniýamyz bazardaky wakalary ýakyndan yzarlaýar. Markamyzyň ygtybarlylygyna zyýan bermezden, kompaniýamyz dünýä bazaryna ýokary bahaly önümleriň giň toplumyny hödürleýär.

Tehnologiki täzeliklere eýerip, müşderilere iň oňat hyzmat bilen ýokary hilli önümleri hödürlemek, şertsiz müşderini kanagatlandyrmak, zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin öndüriji bolmak.

Önümçilik kärhanamyzda, häzirki zaman enjamlarymyz we ykrar edilen ökde işçi güýjümiz bilen Türkmenistanda, global firmalaryň önümçilik standartlaryna laýyk gelýäris. Biziň maksadymyz, dünýäniň iň uly kompaniýalary bilen bäsleşýän we onuň täzelikleri we önümleriniň görnüşi bilen marka bolmak. Bu strategiýanyň üsti bilen öňdebaryjy tehnologiýany ýokary hilli çig mal bilen garyşdyryp önümlerimizi ösdürýäris. Sarp edijilerimize has sagdyn we has gowy önümler hödürlemek üçin dünýäde öňdebaryjy çig mal öndürijileri bilen işleşýäris. Saýlan çig mallarymyzyň hemmesi halkara mikrobiologiki, himiki we fiziki ülňülere laýyk gelýär, adam saglygyna zyýanly diýlip bilinýän maddalary öz içine almaýar we iň ýokary arassaçylyk standartlaryna laýyk gelýär.

Önümlerimiz, ýyllyk önümçilik kuwwaty bolan HALAL RC HL 17-009, ISO 22716, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 10002 we GMP halkara hil standartlaryna laýyklykda doly awtomatlaşdyrylan arassalaýyş önümçilik liniýalarynda öndürilýär we gaplanýar. 20 million paket çygly süpürgiç, “Tac hil” markasy bilen 26-dan gowrak dürli düşünjede satylýan önümlerimiz bilen pudakda üýtgeşiklik edýäris. Bäsleşikde kompaniýamyzyň tapawutly aýratynlygy döredijilik we innowasiýa strategiýalarydyr.

Önümlerimiz, häzirki zaman tehnologiýasy bilen hil gözegçilik enjamlary arkaly synagdan geçirilýär we müşderä 100% hil kepilligi bilen hödürlenýär. Ýewropa tehnologiýasyny ulanyp, içerde ýasalan gapaklarymyz bilen önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen iş netijeliligini ýokarlandyrýarys.Katalogy görmek

tach logo

Arassalaýjy, ýuwujy we gigiýeniki serişdeler

AŞGABAT, TURKMENISTAN

  • Suwuk sabyn
  • Çygly süpürgüçler
  • Antiseptikler
Tel.
+993 12 575457
E-mail
Web