Tekiz Yol Ulag kompaniýasy
shopping_cartcompare_arrows0

Tekiz Yol Ulag kompaniýasy

Tekiz Ýol


Ulag kompaniýasy Tekiz Ýol Size harytlaryňyzy daşamak pudagynda hyzmatdaşlygy teklip edýäris. Baý hünär tejribesini we ýokary hünärli işgärleri, Russiýada, GDA ýurtlarynda, Ýewropada we Aziýada hyzmatdaşlar bilen subut edilen gatnaşyklary ulanyp, üpjün edýäris dürli ulag görnüşleri bilen import-eksport ýüklerini ýokary hilli, öz wagtynda we tygşytly eltip bermek. Aýry-aýry çemeleşmeleriň kömegi bilen, işiňiziň zerurlyklaryna laýyk çözgütleri döredip bileris.

Ulag kompaniýasy Tekiz Ýol Ykdysady Jemgyýet "Tekiz Ýol", Russiýada, GDA ýurtlarynda, Ýewropada we Aziýada ekspeditor kompaniýalary bilen transport we ekspeditor hyzmatlary pudagynda köp ýyllyk tejribä we gowy gatnaşyklara eýe. Şol sebäpli kompaniýamyz amatly bahalary hödürleýär we çeýe arzanladyş ulgamyny hem ulanýar. Adaty müşderiler üçin harytlary karz bilen daşamak mümkinçiligini berip bileris. Kompaniýa müşderiler bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryna çalyşýar, iş ýörelgelerini gowulandyrýar. Kompaniýanyň işgärleri, ýük daşamagyň islendik tapgyrynda müşderilere berlen tabşyrygy ýokary hilli ýerine ýetirip bilýän hünärmenleriň ýakyn toparydyr.

Biz hödürleýäris we kepillendirýäris

 • Her ýagdaýa we her bir müşderä aýratyn çemeleşmek;
 • Ýokary hilli hyzmat we ýük daşamagyň iň amatly usullary;
 • Köp töleg opsiýalary we uýgunlaşdyrylan arzanladyş ulgamy;
 • Ýüküň ýagdaýy we ýerleşýän ýeri barada doly maglumat;
 • Şertnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin şertler anyk kesgitlenildi.
 • Harytlary ýokary hilli we netijeli daşamak we ugratmak bilen üpjün ederis. Harytlaryňyzy eltmek meselesine giňişleýin çözgüt, ýagny: gümrük taýdan resmileşdirmegi we transport ekspedisiýasyny öz içine alýan gapydan-gapa hyzmaty sizi işden daşlaşdyrmak zerurlygyndan azat eder. Toplanan logistikany ulanyp, müşderi bilen müşderiniň arasynda, satyjynyň arasynda döredýän logistika zynjyrynyň dolandyryjysy hökmünde hem işleýäris. Beýleki zatlaryň arasynda harytlary öýme-öý eltýäris, zerur bolsa harytlary gaýtadan işlemek we bellemek üçin amatly ýerleri we ammar ýerlerini saklaýarys. Biziň işimiz logiki zynjyrlaryň doly hyzmatydyr. Logistikany bize goýup, müşderilerimiz ulag meselelerini ýatdan çykaryp, güýçlerini strategiki meýilnamalaşdyryşa gönükdirip bilerler.

 • Gapydan-gapa eltip bermek Ýokary hereketlilik, ýüküňizi "gapydan-gapa" eltmäge mümkinçilik berýär.
 • Ýük daşamakda çykdajylaryny azaltmak Siziň üçin iň amatly ýoly saýlarys we bahasyny azaldarys.
 • Ýükleriň hereketine gözegçilik Size ýüküňiziň häzirki ýagdaýy barada ähli maglumatlary bereris.
 • Awtoulag parky Harytlary gysga wagtda çalt we ygtybarly eltip bereris.
 • tekiz yol logo

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Awtoulag üsti bilen
  • Demir ýol üsti bilen
  • Logistika hyzmatlary
  Tel.
  +993 63 299680
  E-mail
  Web
  Goşmaça