Ulag kompaniýasy Efi-trans
shopping_cartcompare_arrows0

Ulag kompaniýasy Efi-trans


«EFI-TRANS transporting cargoes»


Häzirki wagtda “Efi-Trans” transport we ekspeditor kompaniýasy Ukrainanyň we GDA ýurtlarynyň transport bazaryndaky öňdebaryjy kompaniýalardan biridir. Ýük daşamak pudagyndaky uly tejribämiziň kömegi bilen, durmuşa geçirmegiň ähli tapgyrlarynda hödürlenýän hyzmatlaryň iň ýokary hilini kepillendirip bilýär. Esasy ýörelgelerimiziň biri ekspeditorlyga toplumlaýyn çemeleşmekdir. Doly, tertipli we deňagramly hyzmatlar toplumyny hödürleýäris, bu mümkin boldugyça iň arzan bahadan kesgitlenen möhletde ähli zerur amallar bilen harytlary barmaly ýerine eltmäge mümkinçilik berýär. Ukrainanyň we GDA ýurtlarynyň häzirki zaman ulag bazary şertlerinde “Efi-Trans” esasy wezipesiniň çäginde optimal ugrukdyrma çözgütlerini hödürleýän kompaniýanyň täze görnüşidir. Baş wezipämiz, transport çykdajylaryny ep-esli azaldýan ýokary hilli logistika we transport hyzmatlaryny bermek arkaly müşderilerimiziň işiniň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakdyr. Şeýle hem, Ukrainada medeniyetli Europeanewropa görnüşli ekspeditor bazarynyň döremegine goldaw bermekde. Bu prosesiň ähli etaplarynda ýük daşamagyň doly ygtybarlylygyny kepillendirýäris. Işgärlerimiz üstünlikli iş tejribesi we ukrain hem-de halkara transport bazarlarynyň üýtgeýän üýtgeýän şertlerine geçmek ukyby bolan ýokary hünärli hünärmenlerdir. Levelshli derejelerde ýokary hilli hyzmat bermäge taýýardyrys: transport meselesini ara alyp maslahatlaşmakdan başlap, harytlaryň ýa-da materiallaryň ahyrky iberijä iberilýänçä. Müşderilerimiz üçin ýük daşamagy amala aşyrmagyň shemalaryny mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmäge we bu işe gatnaşmagyny azaltmaga synanyşýarys.

efi trans logo

Awtoulag we demirýol üsti blien gatnawlar

KIÝEW, UKRAINA

  • Awtoulalg
  • Demirýol
  • Deňiz ugry boýunça
Tel.
+38 044 303 97 77
E-mail
Web
Giňişleýin