Türkmen Şöhle
shopping_cartcompare_arrows0

Türkmen Şöhle


Türkmen Şöhle

"Türkmen-Şöhle" kompaniýasy, ýokary hilli plastmassadan ýasalan dürli maksatly öý harytlaryny lomaý satyn almagy teklip edýär. Biziň kömegimiz bilen durmuşyňyz has aňsat bolar. Önümlerimiz gündelik durmuşda aýrylmaz bolup, hammamda, aşhanada, çagalar bagynda, ýaşaýyş otagynda adaty ýeriňize organiki taýdan laýyk gelýär. Pleönekeý, hemme zat ýaly, “Türkmen-Şohle” -den saklamak we arassalamak üçin çözgütler diňe bir wagt däl, eýsem pul hem tygşytlar. Birnäçe plastik çelek öndürip, türkmen bazaryna girdik. Şondan bäri hemişelik aralygymyz şu güne çenli giňelýär. Setirlerimiziň gurnama setirinden çykýan her önüm üçin kepil geçýäris.

Önümimiz, adamlar we daşky gurşaw üçin howpsuz ýokary tehnologiýalaryň we innowasiýa materiallarynyň garyndysydyr. Aralygymyzdaky önümleri döretmek üçin häzirki zaman polimerler (polistirol, polietilen, polipropilen), şeýle hem plastmassa massasyna islenýän reňk we güýç berýän ýörite goşundylar ulanylýar. Her setiriň işleýşi we özboluşly dizaýny kompaniýamyzyň tejribeli dizaýnerleriniň işidir.

Önümlerimiz öýde elýeterli kömekçi. Millionlarça adam maşgala býudjetine zyýan bermezden reňkli plastmassadan ýasalan döwrebap esbaplary satyn alyp biler.

Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz:

 • önümleriň ergonomikasy we estetikasy;
 • önümçilik diapazonyny täzelemek we giňeltmek;
 • önümçiligi awtomatlaşdyrmak;
 • maýadarlar üçin ýokary özüne çekiji.
 • Biziň ýörelgelerimiz:

 • Biz müşderä gönükdirilen kompaniýa. Kim üçin işleýändigimizi we işimizi gowy görýändigimizi bilýäris.
 • Sarp edijilerimiziň isleglerine laýyklykda önüm öndürýäris.
 • Ýönekeý we özüne çekiji çözgütler bilen gyzyklanýan erkekleri, aýallary we çagalary görýäris we düşünýäris.
 • Kompaniýanyň we döredijilik toparynyň yzygiderli ösmegine we ösmegine goşant goşup, umumy işiň peýdasyna işe oňyn garaýarys.
 • Iň anyk netijäni gazanmagy maksat edinýäris.
 • Esasy üstünliklerimiz entek öňde. Üstünligimiziň bir bölegi bolmaga çagyrýarys!

  t shohle logo

  Maşgala býudjetine zyýan bermezden reňkli plastmassadan ýasalan häzirki zaman esbaplary

  AHAL, TÜRKMENISTAN

  • Çaga oýnawaçlary
  • Plastiki mebel-çaga oturgyçlary
  • Polietilen önümleri
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Web