Turkmen Senet
shopping_cartcompare_arrows0

Turkmen Senet

Türkmen Senet

2019-njy ýylda “Türkmen Senet” hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda daşary ýurtdan getirilen enjamlar toplumy bilen enjamlaşdyrylan önümçilik binasynda gözel diýarymyzda ilkinji bolup SPANBOND ýagny dokalmadyk mata önümçiligini ýola goýdy. “Türkmen Senet” hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli “Ýylyň öňde baryjy işewüri” atly bäsleşiginiň “Ýylyň täze önüm öndürijisi” ugry boýunça III orna mynasyp boldy. Dünýäniň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetimiziň önümçilik sehlerinde öndürilýän önümleriň ýokary hilli bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Biziň hilimiz diňe Türkmenistanyň hil standartlaryna laýyk gelmän eýsem halkara hil standartlaryna laýyk gelip 2021 nji ýylda ISO 9001:2015 - hil menejmenti sertifikatyny aldyk. Spanbond matasy ekologiki taýdan arassalygy, ýokary hilliligi, halkara ölçeglerine laýyk gelýänligi we bäsleşige ukyplylygy bilen tapawutlanyp, uly islegden peýdalanýar we ol islegleri doly kanagatlandyrmaga ukyplydyr.

Önümçilik "Türkmen Senet", dokalmadyk SPANBOND matasyny halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli enjamlarda öndürýär. Öndüriýän önümimiziň ekologiki taýdan arassalygyny we dykyzlygyny saklamaklyk üçin biz önümçilik tehnologiýasyna örän uly üns berýäris. Häzirki wagtda önümçilikde spandbondyň tebigy, ak, gök, goňur, goýy ak, sary, mämişi, ýaşyl we başga-da köp reňkleri bar. Önümçilik kuwwatymyz ýylda 8 müň tonna SPANBOND öndürmek mümkinçiligimiz bar.

turkmen senet logo

Hödürleýän harytlary

AHAL, TÜRKMENISTAN

  • Eko sumkalar
  • Senetçilik
  • Egin-eşik