Tylla Nal Logistics [if lt IE 9]
compare_arrows0

Tylla Nal Logistics


«Tylla Nal Logistics»TYLLA NAL kompaniýa Söwda we transport sanawynda ygtybarly hyzmatdaşyňyz.

Daşaýjylar bilen giň hyzmatdaşlygy, işewürlik amallary we hünärmenler topary sebäpli ulag we logistika hyzmatlary üçin iň gowy bahalary hödürleýär.

Durnuksyz daşarky ýagdaýlarda ýükleriň durnukly eltilmegini üpjün edýär. Tejribeli we oňat döredilen logistika amallary, Kompaniýa islendik çylşyrymly meseleleri çözmäge mümkinçilik berýär.

Türkmenistanda öndürilýän: nebit, gaz we dokma senagatynyň önümleriniň köpüsini eksport edip biler. Toplumlaýyn çemeleşmäni we suwuklandyrylan gazyň, nebit önümleriniň we dokma önümleriniň, ýagny benzin, dizel we ýyladyş ýagy, awiasiýa kerosini, ýangyç ýagy, bitum, polipropilen, karbamid, senagat kükürdi, pagta ýaly birleşdirilen sargyt mümkinçiligini hödürleýäris. süýüm, rulonlarda matalar, ýüplük we ş.m. Mundan başga-da, kompaniýamyz senagat himiki serişdelerini import edýär, meselem: barit, kalsiý bromidi, kaliý formaty, natriý bromid we ş.m.

Müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän we garaşýanlaryndan has ýokary hilli we çeýe çözgütleri döretmäge çalyşýarys

Kompaniýanyň hödürleýän harytlarynyň hiliniň kepilligini, hil şahadatnamalaryny we laýyklyk şahadatnamalaryny öz içine alýan resminamalary bardyr.

tylla nal logo

Söwda we ulag hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ulag
  • Logistika
  • Ýük gatnawlar