Täze Hilli Hyzmatlar
shopping_cartcompare_arrows0

Täze Hilli Hyzmatlar

Täze Hilli Hyzmatlar


“Täze Hilli Hyzmatlar”, eýeçiligiň ähli görnüşindäki şahslara we kärhanalara ýokary hilli göçüriş hyzmatlaryny hödürleýär. Workhli işler uly tejribesi we ýokary kärleri bolan kompaniýanyň doly işleýän işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. THH-nyň wezipesi Biziň maksadymyz içerki hereket hyzmatlary pudagynda öňdebaryjy we marka bolmak.

Näme üçin THH saýlamaly? Türkmenistanyň hemme ýerinde bu kompaniýa Türkmenistanyň 5 gämi duralgasynda hereketli hyzmatlary hödürleýär.

Ähli amatlyklary bolan ammarlar Ýyllaryň dowamynda kompaniýa size zerur zatlary wagtlaýyn jaýda saklamaga mümkinçilik berýän köp mukdarda ammar toplady.

Gaplamak boýunça hünärmen Gaplanyňyzda näçe ýer ýitirýändigiňize geň galarsyňyz. Kompaniýanyň tejribeli göçürijileri hünärli gaplamak bilen meşgullanýar.

2020-nji ýyldan başlap göçmek hyzmaty Uzak wagt bäri bu iş bilen meşgullanýandygymyz sebäpli, göçümiňizi nädip dolandyrmalydygyny bilýäris. Şonuň üçin hiç zat hakda alada etme. Siziň hereketiňiz ygtybarly.

Kwartiradan göçmek hyzmaty Açyk kesgitlenen şertleri has gowy görýärsiňizmi? “Taze Hilli Hyzmatlar” bilen habarlaşyň. Aşgabatda kwartira göçürmegiň çalt, takyk, arzan boljak ulag bilen üpjün ederis! Diňe takyklygy däl, eýsem takyklygy hem üpjün edýäris. Biziň kompaniýamyz gysga wagtyň içinde täze ýaşaýyş jaýyna arzan bahadan göçmäge kömek edýär!

thh logo

Gaplaýyş materiallary bilen üpjün etmek

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kwartiraly we ofisli göçmek hyzmaty
  • Ammarda saklamak
  • Mebelleri ýygnamak we sökmek