Unite Design Studio
shopping_cartcompare_arrows0

Unite Design Studio

Unite Design Studio

“Unite Design Studio”, türkmen biznesi üçin özboluşly çözgütleri döredýän döredijilikli we hyjuwly dizaýnerleriň topary. Içerki dizaýn - interýer dizaýny ajaýyp döredijilikli we agyr işiň biridir. Jogapkärçilikli çemeleşmeli we hünär ussatlygy, sebäbi özüne çekiji görnüşden başga-da, kwartiranyň ýa-da jaýyň işleýşi hem möhüm roly oýnaýar.

Edýän zatlaryňyzy gowy görüňIň gowy iş, halaýan taslamalarynda işleýän zehinli adamlar tarapyndan amala aşyrylýar.

Bolgusyz zatlara üns bermek Kämilliklere üns kämilligi döredýär, ýöne kämillik indi ownuk zat däl.

Başgaça pikir etmek Näme edýändigimize we kim bilen edýändigimize baglylykda, netijeleri gazanmak we müşderileri kanagatlandyrmak üçin uýgunlaşýarys.

Täze zatlary yzygiderli öwrenmekToparyň agzalaryna hemişe täze garaýyşlary açmaklary üçin täze hünärleri ösdürmäge çagyrýarys.

unite logo

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAD, TÜRKMENISTAN

  • Eksterýer dizaýny
  • Interýer dizaýny
  • Arhitektura
Tel.
+993 (62) 014014
E-mail
Web
Giňişleýin