Услуги консалтинга
shopping_cartcompare_arrows0

Услуги консалтинга

uslugi consaltinga

Siziň ünsüňize:

Köp kompaniýalar hatda krizis döwründe-de durnukly ösüş üçin çalyşýarlar, ýöne işewürlik meselelerini çözmek üçin hemişe içerki çeşmeler ýeterlik däl. Ösüşe goýlan maýa goýumlaryndan iň ýokary peýdany almak üçin eýeler maslahat hyzmatlaryny berýän kompaniýalardan hünär kömegini alýarlar.

  • Maliýe dolandyryşy
  • HR-menejment
  • Bazary barlag
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Bäsdeşlik bazarynda hatda güýçli we ösen kompaniýalar köplenç daşarky we içerki ýagdaýlar sebäpli ýüze çykyp biljek kynçylyklary başdan geçirýärler. Çig malyň alyş-çalyş nyrhlarynyň we bahalarynyň üýtgemegi, täze kanunlaryň we kadalaryň döremegi, hökümetiň ykdysadyýetiň islendik ugruna bolan syýasatyndaky üýtgeşmeler, şeýle hem halkara arenasynda kabul edilen kararlar köp iş prosesine täsir edip biler.

...

Administrirlemek

Resminamanyň akymyny tertiplemek, ofis dolandyryşy we beýleki içerki guramaçylyk meselelerine gözegçilik.

Sargamak
...

HR-menejment

Işgärler bilen maslahatlaşmak (işgärleri gözlemekde we saýlamakda kömek), korporatiw medeniýeti döretmek, höweslendiriş programmasyny döretmek.

Sargamak
...

Önümçilik

Önümçilik siklini çaltlaşdyrmak we kompaniýanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, önümçiligi awtomatlaşdyrmak.

Sargamak