Gozgalmaýan emläk boýuça hyzmat
shopping_cartcompare_arrows0

Gozgalmaýan emläk boýuça hyzmat

uslugi nedvijimosti

Siziň ünsüňize:

Gozgalmaýan emläk satyn alanyňyzda we satanyňyzda erbet şertnama baglaşmagyň töwekgelçiligi ýokarydyr. Gozgalmaýan emläk satmak şertnamasynyň taraplaryndan biri borçlaryny bozýar ýa-da ýerine ýetirilmeginden gaçýar, çynlakaý meseleler ýüze çykyp biler. Mysal üçin, satyjy jaýyny alyja satmakdan ýüz öwürýär, bahasyny ýokarlandyrýar ýa-da satuwyň beýleki ylalaşylan şertlerini ret edýär.

  • Resminamny ýygnamak we barlamak
  • Obýektleri gözlemek
  • Hyzmat etmek
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Ýalňyşlyk goýbermezlik wagt we pul ýitirmezlik üçin hünärmenleri - gozgalmaýan emläk agentlerini çekýärler. Bu rieltorlar diýilip atlandyrylýar.

...

Rieltor hyzmaty

Hyzmatlary hödürlemek şertnamasy esasynda amala aşyrylýan hereketler toplumy.

Sargamak
...

Maslahat bermek

Gozgalmaýan emläk bazaryndaky häzirki ýagdaý we teklipler barada maslahat bermek.

Sargamak
...

Saýlamakda kömek bermek

Satyn alyjy tarapyndan görkezilen parametrlere esaslanyp emlägiň hakyky satyn alyş bahasyny kesgitlemäge kömek.

Sargamak