Mebel hyzmatlary
shopping_cartcompare_arrows0

Mebel hyzmatlary

uslugi po mebeli

Siziň ünsüňize:

Şkafy we abzallaşdyrylan mebelleri abatlamak üçin hyzmatlar bermek bilen baglanyşykly işi asyl we ýokary girdejili diýip atlandyryp bolmaz. Şeýle-de bolsa, diňe öz işini guramak we alyp barmak üçin ugur saýlaýan adamlaryň arasynda gaty meşhur.

  • Otag üçin mebeli ornaşdyrmak
  • Çyzgy boýunça işlemek
  • Materialy saýlamak
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Bu işiň meşhurlygy, ilkinji nobatda, başlangyç maýa üçin uly talaplaryň ýoklugy bilen baglanyşykly. Muny etmek işjeňlik iň az maýa goýumlary bilen mümkindir.

...

Mebeli gurnamak

Köplenç garnitur alanyndan soň, özbaşdak amala aşyrmak üçin mebel ýygnamak zerur.

Sargamak
...

Mebeli abatlamak

Adamlar öýündäki ýagdaýa näçe ünsli çemeleşseler-de, iru-giç mebel abatlamak zerur bolar.

Sargamak
...

Amatly hyzmat

Mebelleriň islendik görnüşini takyk ýygnamak we abatlamak.

Sargamak