Howpsuzlyk ulgamynda hyzmatlar
shopping_cartcompare_arrows0

Howpsuzlyk ulgamynda hyzmatlar

organizovaniye prazdnika

Siziň ünsüňize:

Iş howpsuzlygynyň diňe beýik diwarlara we ygtybarly garawullara baglydygyna ynanýanlar çynlakaý ýalňyşýarlar. Hakyky howpsuzlyk beýle bir aýdyň bolup bilmez. Derrew netije berjek bir gezeklik hereketler ýa-da aýgytly hüjümler bu ýerde düýbünden ýerliksizdir.

  • Duýduryş ulgamlary
  • Derwezäni awtomatlaşdyrmak
  • Montaž işleri
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Kompaniýanyň howpsuzlygy, maliýe çeşmeleriniň ýa-da bazardaky ornunyň ýitmegi bilen baglanyşykly howply ýagdaýlaryň öňüni almak, kesgitlemek we ýok etmek üçin yzygiderli çäreleri göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň (ýa-da işiň) korporatiw howpsuzlygy meseleleri, işiniň görnüşine, ýerleşýän ýerine we işgär sanyna garamazdan islendik gurluş üçin möhümdir. Olary çözmek üçin dürli usullar ulanylýar. Käbir ýagdaýlarda bu kompaniýanyň eýesi ýa-da baş direktory tarapyndan amala aşyrylýar, beýlekilerde tälim alan hünärmenler ýa-da howpsuzlyk gullugy gatnaşýar. Käwagt kärhanalar howpsuzlyk firmalarynyň autsorsing hyzmatlaryna ýüz tutýarlar.

...

Wideogözegçilik

Wideo gözegçilik tehniki çözgütleri ulanmak arkaly amala aşyrylýan prosesdir.

Sargamak
...

Ýangyn duýduryş

Ýangyn duýduryş ulgamy dürli görnüşli enjamlaryň tertipli täsir edýän çylşyrymly ulgamy.

Sargamak
...

Ulgamlary barlamak

Bejeriş işleri kärhanada gurýan ýörite kompaniýalar tarapyndan amala aşyrylýar.

Sargamak